نحوه پرداخت هزینه

با عنایت به این که فصلنامه علوم خبری یک نشریه علمی خصوصی است و هیچ وابستگی مالی به هیچ سازمان یا نهادی ندارد بنابراین برای جبران بخشی از هزینه های داوری و چاپ خود است بنابه پیشنهاد شورای سردبیران مبنی بر دریافت بخشی از هزینه ارزیابی و چاپ مقالات از نویسندگان، بدینوسیله به استحضار می رساند از ابتدای سال 1398، نویسندگان مقالات در علوم خبری با ارسال مقاله موظف به پرداخت هزینه یاد شده هستند. طبق تنظیمات انجام شده در سامانه نشریه و ایجاد درگاه الکترونیکی، پرداخت مذکور با استفاده از کارت شتاب و داشتن رمز اینترنتی میسر خواهد بود. فعلا مبالغ مذکور برای نشریه علوم خبری دو میلیون ریال است. 

لطفاً این مبلغ را به کارت بانکی ذیل به نام خانم سمیه عقبائی واریز نمایید:

6037

9917

6188

8654

 

رسید واریز باید در سایت بارگذاری شود.