دو فصلنامه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات منتشر شد

دو فصلنامه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات منتشر شد

نخستین شماره دو فصلنامه  علمی حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات با دوازده مقاله از حوزه های مختلف حقوق ارتباطات منتشر شد. پژوهشگران و محققان می توانند مقالات پژوهشی خود را به ایمیل نشریه ارسال کنند.

assadiabbas1@gmail.com