همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

سمیه عقبائی

مدیر داخلی فصلنامه علوم خبری

s@yahoo.com