اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عباس اسدی

روزنامه نگاری دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

www.jourcom.com
assadiabbas1gmail.com
09128330233


 

 کتاب های تالیفی:

 

 شناسنامه خبرگزاری های جهان، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1383
کرامت انسانی در حقوق رسانه، تهران: آثار فکر، 1393
حقوق مخاطبان مطبوعات، تهران: آثار فکر، 1393
روزنامه نگاری در جهان معاصر، تهران: آثار فکر، 1393
تاریخ سیاسی مطبوعات مصر، تهران: آوای نور، 1395
یادداشت ها و برداشت ها (نقدهای روزنامه نگارانه بر رزنامه نگاری)، تهران: موجک، 1397

 

کتاب‌های ترجمه شده:
آینده روابط عمومی، تهران: آثار فکر، 1397
روابط عمومی تخصصی، تهران: آثار فکر، 1397
روابط عمومی بین المللی، تهران: آثار فکر، 1397