اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عباس اسدی

روزنامه نگاری دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

www.jourcom.com
assadiabbas1atgmail.com
09128330233


 

 کتاب های تالیفی:

 

 شناسنامه خبرگزاری های جهان، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1383
کرامت انسانی در حقوق رسانه، تهران: آثار فکر، 1393
حقوق مخاطبان مطبوعات، تهران: آثار فکر، 1393
روزنامه نگاری در جهان معاصر، تهران: آثار فکر، 1393
تاریخ سیاسی مطبوعات مصر، تهران: آوای نور، 1395
یادداشت ها و برداشت ها (نقدهای روزنامه نگارانه بر رزنامه نگاری)، تهران: موجک، 1397

 

کتاب‌های ترجمه شده:
آینده روابط عمومی، تهران: آثار فکر، 1397
روابط عمومی تخصصی، تهران: آثار فکر، 1397
روابط عمومی بین المللی، تهران: آثار فکر، 1397

 

 

اعضای هیات تحریریه

دکتر مصطفی ملکوتیان

علوم سیاسی استاد تمام دانشگاه تهران

mmalakotatut.ac.ir

دکتر محمدباقر خرمشاد

علوم سیاسی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی

mb.khorramshadatgmail.com

دکتر علی اصغر کیا

روزنامه نگاری استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی

aliasgharkia22atgmail.com

دکتر ابراهیم کلانتری

معارف اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

ekalantariatut.ac.ir

دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه تهران

mjjavadatut.ac.ir

دکتر محمدرضا مجیدی

مطالعات منطقه ای دانشیار دانشگاه تهران

mmajidiatut.ac.ir

دکنر عباسعلی رهبر

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

ab.rahbaratyahoo.com

دکتر محمدهادی همایون

فرهنگ و ارتباطات دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

mhadi.homayoonatgmail.com

دکتر آسیه ذبیح نیا

ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه پیام نور

asieh.zabihniaatgmail.com

دکتر زهرا طاهری پور

معارف اسلامی استادیار دانشگاه سوره

z.taheripouratyahoo.com

دکتر علی نجفی

ادبیات فارسی استادیار دانشگاه فرهنگیان

a.najafi44atyahoo.com