دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، شهریور 1400، صفحه 11-165