دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، خرداد 1400، صفحه 11-258 
6. تحلیل قانون جرایم رایانه‌ای در بستر جرم شناسی نظری

صفحه 199-224

امین امیریان؛ محمود مالمیر؛ مسعود حیدری