دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، اسفند 1399، صفحه 11-227 

مقاله پژوهشی

1. راهبردهای ارتباطی جهت توسعه و رونق کسب و کار در پاندومی کرونا و پساکرونا

صفحه 11-60

صمد میر؛ نازنین ملکیان؛ مهدی آقامحمدی؛ سید عبدالرضا حسینی؛ فرشته مرادی؛ محمدعلی ورمزیار