دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 11-240 

مقاله پژوهشی

1. ضرورت توجه رسانه‌ها به روزنامه‌نگاری صلح محور

صفحه 11-24

سعید پورعلی؛ مهدی هوشیار


8. علت شناسی ارتکاب جرایم سایبری و سازوکارهای پیشگیری از آن

صفحه 193-230

امین امیریان؛ راضیه عبدالصمدی؛ فاطمه حیدری فارسانی