دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 11-269 
4. تدوین مدل سواد رسانه‌ای به منظور ارتقای سرمایه اجتماعی در شهر یزد

صفحه 137-174

داود پاک طینت مهدی آبادی؛ فائزه تقی پور؛ حسن درزبان رستمی


7. جایگاه ترجمه در روابط فرهنگی ایران و ترکیه

صفحه 213-256

بهروز بابایی؛ احسان امیرزاده ملکی