دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، خرداد 1399 
6. بررسی علل توسعه نیافتگی فرهنگی در کشور

صفحه 167-192

صمد میر؛ نازنین ملکیان؛ سروناز تربتی؛ امید میر