دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1398 
2. بررسی مقایسه‌ای القای ایدئولوژی در رسانه‌های ایرانی و آمریکایی در چارچوب نظریه ایدئولوژی ون‌دایک (۲۰۰۶)

صفحه 39-72

آزاده کشوردوست؛ فردوس آقاگل زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام