دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، شهریور 1397 
4. بررسی نقش مطبوعات در توسعه پایدار کشور

صفحه 81-112

مینو بدیعی دزفولی؛ سید محمد دادگران


6. نقش نورپردازی صحنه در اقناع مخاطبان در تئاتر

صفحه 137-166

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ سید علیرضا برزگری