دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، آذر 1397، صفحه 7-200 
5. تیپولوژی هویتی از منظر آیت الله خامنه ای

صفحه 79-99

عباسعلی رهبر؛ مهدیه رجبی