دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، آذر 1396 
4. اعتماد السلطنه: روزنامه نگاری با 7 روزنامه در عصر قاجار

صفحه 97-112

علی نجفی؛ آسیه ذبیح تیا عمران؛ نرجس بانو صبوری