دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، خرداد 1396 
4. نقش اینترنت در فروکش کردن جنبش‌های اجتماعی

صفحه 75-108

رحیم خستو؛ مرضیه حدادی؛ عمار اسلامخواه