دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، اسفند 1396 
2. اصول اخلاقی ارتباطات کلامی در قرآن

صفحه 33-56

حسام الدین خلعتبری؛ مجید بیگی