دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 1-207 

مقاله پژوهشی

1. ممیزات حقوق مؤلف در فضای مجازی

صفحه 11-46

محمد‌هادی میرشمسی؛ فاطمه مهدی‌برزی


4. رابطه کار با بازیهای رایانه‌ای و سازگاری (آموزشی، عاطفی و اجتماعی) در نوجوانان

صفحه 121-144

راشن عبدالهی؛ فاطمه اخلاقی یزدی نژاد؛ مژگان بنی‌اسدی موسی‌آبادی