دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، شهریور 1395 
2. آسیب شناسی اطلاع رسانی و روابط عمومی در بسیج

صفحه 59-95

اسماعیل احمدی؛ ابوالفضل احمدی؛ سیدرضا نقیب السادات