دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1391 
7. نقش شبکه های اجتماعی مجازی بهداشتی در ارتقای آموزه های بهداشتی بیماران

صفحه 157-180

فرنوش زنگوئی؛ مسعود انصاری؛ میثم سام بند؛ حمیدرضا اکبریه