نمایه نویسندگان

ا

  • اقدسی، فاطمه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه از منظر حقوق تبلیغات بازرگانی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 59-78]

س

  • سعیدی، رحمان بازخوانی شکاف دیجیتالی بین شمال و جنوب [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 79-108]

ص

  • صرّامی، آمنه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه از منظر حقوق تبلیغات بازرگانی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 59-78]

ط

  • طاهری، رها جایگاه هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی در پیشبرد آزادی بیان [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 141-158]

گ

م

  • مطهری، زینت السادات تحول ماهیت قدرت در عصر فرا صنعتی بررسی دیدگاه آلوین تافلر [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 109-140]
  • میرزایی، عزت الله مرزهای تمایز در مصرف کالاهای فرهنگی: مصرف موسیقی در بستر قومی و مذهبی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 11-58]

ن

  • نجفی، علی جایگاه ارتباطات اجتماعی در نصایح سعدی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 159-206]

و

  • واحد، فائزه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه از منظر حقوق تبلیغات بازرگانی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 59-78]