اثرات ویژگی های شخصیتی و انگیزشی بر رفتار مصرف محصولات غذایی سلامت از طریق اثرات واسطه ای خودکارآمدی، انگیزه برای سلامتی و نوآوری در حوزه محصولات سالم برمبنای مدل 3M

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ‌مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و انگیزشی بر مصرف محصولات غذایی سلامت از طریق اثرات واسطه‌ای خودکارآمدی، انگیزه و نوآوری در محصولات سالم مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی(معادلات ساختاری) و جامعه آماری آن، مصرف‌کنندگان روغن‌های گیاهی شرکت به‌آور در شهر اصفهان بودند. و با توجه به واریانس کل گویه‌ها حجم نمونه 628 نفر محاسبه و با روش هدفمند در دسترس وابسته به معیار جمع‌آوری گردید. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، پژوهشگران از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده نمودند. و قبل از اجرای نهایی، روایی محتوایی، صوری، ‌سازه و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج نشان داد که گشودگی، برون‌گرایی و روان‌رنجوری با ضرایب استاندارد 245/0، 282/0، 276/0- بر خودکارآمدی تأثیر دارند. به علاوه گشودگی برای تجربه، با ضرایب تأثیر 2/0 و 364/0 با نوآوری در حوزه محصولات سالم و انگیزه سلامتی تأثیرگذار است و در ادامه خودکارآمدی با ضریب تأثیر 18/0 دارای اثر معنادار به رفتار رژیم غذایی سالم می‌باشد. در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت با این تفاوت که متغیرهای وظیفه شناسی، دلپذیری و نیاز به انگیختگی دارای ارتباط معنادار با مدل اصلی نبودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

effects of personality and motivational characteristics on consumption's behavior of healthy food The products through mediators effects of self - efficacy , motivation for health and innovation in healthy products based on the 3M model

نویسندگان [English]

  • reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 1
  • Abbas Ghaedamini Harouni 2
  • Niloufar Poursharifi 3
1 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Ph.D. Student, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran
3 MSc. Student Manager of Public Administration, Isfahan Islamic Azad University, Khorasgan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Consumer behavior based on personality and motivational variables has been less considered in the form of casual models. The purpose of this research was designed to determine the effects of personality and motivational characteristics on health food consumption through the mediator effects of self-efficiency, motivation and innovation in healthy products. The research method was descriptive based on correlation method, and it’s statistical population was the consumers of vegetable oils in Behavar company in Isfahan. The sample size 628 people and gathered through purposive method. The researchers use standard questionnaire to collect data, and before the final implementation, content, face, construct validity and reliability were confirmed the result showed that openness , extroversion and neuroticism had a positive effect on self-efficiency with the standard coefficients of 0.245, 0.282 and 0.276. In addition, the openness to experiences, with path coefficients of 0.2 and 0.304 influenced by innovation in healthy products and healthy motivation. furthermore, self- efficiency with path coefficient of 0.18 has significant effects on healthy dietary behavior. Finally, the main hypothesis of research was confirmed, with the difference in the conscientiousness, agreeableness and need to arousal not have a significant relationship with the main model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality
  • self- efficiency
  • consumer motivation
  • need for arousal