تدوین الگوی ارتباطات اسلامی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سوره،تهران،ایران

چکیده

مدل‌ها الگوهای ارتباط ارائه‌شده در علوم ارتباطات بیشتر شامل عناصر و مفاهیم دوران حیات مادی انسان‌ها است.نداشتن یک مدل یا الگوی ارتباطی که همه عَوالِم حیات او را در برگیرد، مشکل اصلی همه این الگوها است.در این تحقیق تلاش شده است تا باهدف تدوین الگوی ارتباطات اسلامی از منظر قرآن کریم، با مراجعه به تفاسیر معتبر قرآن کریم، الگویی جامع ارائه شود.
این تحقیق با روش کیفی داده بنیاد(روش سیستماتیک)و کدگذاری سه مرحله‌ای، انسِلم اشتراوس انجام‌شده است.نتایج تحقیق نشان داد که از منظر قرآن کریم، عَوالِمِ حیات و ممات انسان شامل:عوالَمِ1- قبل از حیات(عالَمِ ذَر ، صُلب وتَرائب وجنینی)، 2-عالَمِ حیات و3-عوالِمِ پس از حیات(برزخ، قیامت و جاودانگی)است. ارتباطات انسانی در الگوی قرآنی، با در نظر گرفتن ارتباط خداوند با انسان در ابتدای شکل‌گیری جسم و روح او در عوالِمِ قبل از دنیا ترسیم می‌شود: در عالم ذَر وصُلب و تَرائب، چون انسان فاقد اختیار است، پس مسئولیتی هم ندارد اما می‌داند که خالقی دارد و بدان خالق هستی‌بخش نیازمند است.این نیاز ارتباط نخستین انسان با خالق خویشتن را آشکار می‌سازد. هرچند ارتباطی از نوع زمینی نیست. در میان‌همه عوالِم، عالَمِ دنیا تأثیرگذارترین عالَم بر سرنوشت او است. در این عالَم، ارتباطات انسان باخدا، عالَمِ غیب، همنوعان، طبیعت، حیوانات و ماشین برقرار می‌شود. در این عالم انسان مسئول اعمال خویش است. در عرصه تکوینی و تشریعی سعادت آخرت او در این عالم تعیین می‌شود. آخرین عالَمِ هستی برای انسان‌ها، عالَمِ جاودانگی است. انسان‌ها در سیر تکاملی خود پس از عبور از قیامت وارد عالَمِ جاودانگی می‌شوند و براساس اعمال نیک و بد خود یا با عبور از جهنّم وارد بهشت می‌شوند و یا به دلیل اعمال بدِ خود در همان جهنّم و عذاب الهی باقی می‌مانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a model of Islamic communication from the perspective of the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Omid Ali Masoudi
Publicity &Communication,Soore Univercity,Tehran,Iran
چکیده [English]

In this research, an attempt has been made to provide a comprehensive model in order to develop a model of Islamic communication from the perspective of the Holy Quran.This research has been done by the qualitative method of foundation data (systematic method). The results of the research showed that according to the Holy Quran, the sciences of human life and death include: pre-life worlds (sub-worlds, rigid and fetal worlds), 2 - The world of life, and 3- The worlds afterlife (purgatory, resurrection, and immortality). Human relations in the Qur'anic pattern, considering the relationship between God and man at the beginning of the formation of body and soul and in the world before the world is drawn: In the world of crucifixion and order, because man has no authority, so he has no responsibility but knows that he has a creator and needs a creator. It reveals the need for man's first connection with his Creator, although it is not an earthly connection. Among all the worlds, the world of the world is the most influential world in his destiny. In this world, human relations with God, the unseen world, fellow human beings, nature, animals, and machines are established. Human beings enter the world of immortality in their evolutionary course after passing through the Day of Judgment and enter Paradise by passing through Hell by their good and evil deeds, or remain in the same Hell and divine torment due to their evil deeds. They stay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication model
  • God
  • ontology
  • Epistemology
  • Holy Quran