کارایی و چالش های شبکه های اجتماعی موبایل محور؛ دربازسازی معنایی فضای رسانه های نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

شبکه های اجتماعی موبایلی به لحاظ ویژگی هایی که دارند، می توانند فرصت ها و چالش هایی را برای کاربران ایجادکنند که این امرکارکرد و کژکارکرد این شبکه ها را در بازسازی معنا تعیین می کند. این پژوهش با استفاده از روش کیفی باتکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام شد. جمعیت آماری پژوهش شامل صاحبنظران رسانه بود که با 20 نفر مصاحبه عمیق و به صورت نمونه گیری هدفمند تارسیدن به اشباع نظری صورت گرفت. محقق از یافته ها به این نتیجه رسید که شبکه های اجتماعی موبایلی دارای کارکردهایی چون؛ انتشار اخبار و اطلاع رسانی، تقویت شبکه ها و شبکه سازی، انبوه خلق مجازی، تقویت ارتباطات میان فردی، بسیج سازی، آموزش، تبلیغات، شفاف سازی، جریان سازی، کمپین سازی، سنجش افکار عمومی، آگاهی بخشی، جایگزین رسانه های رسمی، تولید دانش مدنی، تقویت قدرت اجتماعی و ظرفیت هایی چون؛ جریان آزاد اطلاعات، تنوع و کثرت کاربران و کژکارکردهای چون؛افشاگری،اخبار منفی و شایعه سازی،همبستگی اجتماعی کاذب،حباب گفتگو،خودنمایی و ارائه اعتیاد به فضای مجازی،تخریب فضای عمومی،همبستگی اجتماعی کاذب و چالش هایی چون؛ سیاست فیلترینک، غلبه رویکرد احساسی،اعتباد مجازی، کلاهبرداری،ترس از کنترل حاکمیت، غلبه حاشیه بر متن است که بازسازی معنایی جدیدی از فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی موبایلی را بوجود می آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficiency and challenges of mobile-centric social networks in the semantic reconstruction of virtual media space

نویسنده [English]

  • nahid saadat sirat
researcher
چکیده [English]

Mobile social networks, in terms of their features, can create opportunities and challenges for users, which determines the functioning and dysfunction of these networks in the reconstruction of meaning. This research was conducted using the qualitative method of semi-structured interview technique. The statistical population of the study included media experts who conducted in-depth interviews with 20 people in the form of purposive sampling of theoretical saturation. The researcher concluded from the findings that mobile social networks have functions such as; Dissemination of news and information, strengthening of networks and networking, mass creation of virtual, strengthening of interpersonal communication, mobilization, education, propaganda, transparency, streaming, campaigning, measuring public opinion, raising awareness, replacing official media, Production of civic knowledge, strengthening of social power and capacities such as; Free flow of information, diversity and multiplicity of users and malfunctions such as; Filtering policy is overcoming the emotional approach, virtual credibility, fraud, fear of controlling the government, overcoming the margins of the text, which creates a new semantic reconstruction of the opportunities and threats of mobile social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Social Networks
  • capacities
  • Functions
  • Malfunctions
  • Semantic Reconstruction