گویشها و زبانهای ایرانی به عنوان یک سیستم فرا-ارتباطی جهانی، نقش آنها در زبان انگلیسی و لزوم بازنگری مفهومی: از "زبان هندواروپایی" به "زبان آریایی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما

چکیده

علم زبانشناسی را باید علم مطالعه و بررسی زبان‌های اوستایی، ایرانی و سانسکریت دانست؛ زبان‌هایی که خود پایه و اساس زبان‌های هندواروپایی هستند. کارکرد اصلی زبان، ایجاد ارتباط یعنی انتقال اطلاعات از شخصی به شخص دیگر است. هدف پژوهش حاضر بررسی اتیمولوژیکی (ریشه شناختی) و فونولوژیکی (آواشناختی) 174 هزار واژه از مدخل‌های دانشنامه 12 جلدی واژگان نقبائی با سرنام لئون است. روش پژوهش حاضر سرشماری است؛ یعنی نمونه، کل جامعه آماری را که برابر با 174 هزار واژه انگلیسی است و در یک بازه زمانی 16 ساله صورت گرفته شامل می‌شود. یافته‌ها که از راه ریشه شناسی و فونولوژی محقق شده حکایت از آن دارد که حدود نود درصد از واژه‌های موجود در زبان انگلیسی (از جمله واژه‌های لاتین، آلمانی، یونانی، اسلاوی و غیره) از ریشه ایرانی یا به بیان بهتر "آریایی" برخوردارند، لذا مفهوم "زبان نیای هندواروپایی" از یک سو و مفهوم "زبان هندواروپایی" از سوی دیگر نمی‌تواند چتر کاملی برای این خانواده زبانی باشد و به جای آنها "زبان نیای آریایی" و "زبان آریایی" پیشنهاد می‌شود. فرای آن، سیستم‌های آموزشی موجود داخلی و خارجی نیز به دلیل عدم شناخت صحیح ریشه گانی و مورفولوژیکالی (ریخت شناسی) نمی‌توانند از کارایی عمقی برخوردار باشند، امری که با وجود شناخت می‌توان چند زبان از این خانواده را به صورت همزمان در یک دوره آموزشی خاص فرا گرفت و فرای آن، نوع نگاه و جهان بینی چهار میلیارد انسان نسبت به زندگی تغییر می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian dialects and languages as a global meta-communication system, Their role in English and the need for conceptual revision: From "Indo-European language" to "Aryan language"

نویسنده [English]

  • Seyed Reza Noghbabaei Lngroudi
IRIB University Faculty Member
چکیده [English]

Linguistics should be considered as the study of Avestan, Iranian and Sanskrit languages; Languages that are the basis of Indo-European languages. The main function of language is to communicate, that is, to transfer information from one person to another. The aim of the present study is etymological and phonological study of 174 thousand words from the entries of the 12-volume set of Lexicon Encyclopedia of Noghabaei acronymed LEON. The method of the present study is census; That is, the sample includes the entire statistical population, which is equal to 174,000 English words done over a period of 16 years. Findings obtained through etymology and phonology indicate that about ninety percent of the words in English (including Latin, German, Greek, Slavic, etc.) are of Iranian origin, or better to say "Aryan". Therefore, the concept of "Proto=Indo-European Language" on the one hand and the concept of "Indo-European Language" on the other hand cannot be an utter umbrella for this language family and instead "Proto-Aryan language" and "Aryan Language" are suggested. In addition, existing domestic and foreign educational systems cannot have deep efficiency due to lack of correct knowledge of etymology and morphology, which despite the knowledge, several languages of this family simultaneously in a training course can be learned and taught and beyond that, the way of looking and worldview of four billion people towards life will be changed respectfully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Language"
  • "Indo-European"
  • "Aryan"
  • "Iran"
  • "LEON"