جایگاه سواد رسانه در نظام آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

برنامه ریزی رفاه

چکیده

عصر حاضر را عصر سلطه ارتباطات می‌نامند. بی‌گمان در مورد همه مسائل جهان، بزرگ‌ترین رسالت اطلاع رسانی بر دوش رسانه‌های جمعی است. رسانه‌ها با گسترش مرز‌های جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی، هویت انسان معاصر را تحت تأثیر قرار داده‌اند، طوری که می‌توان هویت انسان مدرن را هویت رسانه‌ای نامید.با توجه به کارکردهای متنوع رسانه‌های جمعی، همچون آگاهی بخشی،اطلاع رسانی و آموزش و پرورش،می‌توانند جایگاه مهمی در تکوین و تکامل ساختار آموزشی جامعه داشته باشند. چنین فضایی نیازمند تجویز یک رژیم مصرف رسانه‌ای است.برای دستیابی به این رژیم مصرفی نیازمند آموزش رسانه‌ای به تمام مردم به خصوص کودکان و نوجوانان هستیم.کودکان و نوجوانانی که با مقتضیات جامعه اطلاعاتی زندگی می‌کنند ضروری است توانایی برای زندگی در چنین جامعه‌ای در آنان ایجاد شود. نظام آموزش و پرورش از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا کودکان و نوجوانان از مهمترین و در عین حال آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند. آموزش و پرورش می‌تواند پاسخگوی تقاضای مبتنی بر شرایط جدید باشد و خود را با آن منطبق کند. لذا انجام اصلاحات اساسی و مناسب با مقتضیات عصر حاضر می‌تواند با ایجاد مهارت‌های رسانه‌ای در دانش‌آموزان آنها را به استفاده مؤثر از مهارت‌های ارتباطی وا دارد. از این رو ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان و نوجوانان با اهدافی چون ضرورت گنجاندن موضوع سواد رسانه‌ای در عناوین درسی مدارس، دلایل رشد نیافتن سواد رسانه‌ای و نقش آموزش و پرورش در سواد رسانه‌ای باید مورد توجه متخصصان این حوزه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of media literacy in the education

نویسنده [English]

  • pegah mizbani
Social walfer
چکیده [English]

Thepresent age is called the age of communication domination undoubtedlyin all matters of the world the greatest mission of information is on the sholders of the mass media.the media have in fluenced the identity of contemporary man by expanding geographical, cultural and polhtical boundaries, so that the identity of modern man can be called media identity.due to the various functions of mass media, sush as awarenss information and education, can play an important role in the formation and development of the educational structure of society Such an environment requires the prescription of a medida consumption regime.to a chieve this consumption regime, we need media education for all people especially children and adolescents. children and adolescents who live in accordance with the requirements of the information society need to develop the ability to live in such a society.
The education system is of special importance because children and adolescents are the must importanat and at the some time the must vulnereable sections of society.eduction can meet and adapt to demand based on new conditions.therefore, making fundamental and appropriate reforms with the requirements of the present age can create media skills in students and force them to use communication skills effectively.