تحلیل نشانه شناختی ارزش های دینی در آگهی های تجاری شبکه یک سیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار جامعه شناسی،گر وه مدیریت فرهنگی و رسانه،دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره

2 دانشجوی دکتری فلسفه و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران مرکزی،دانشکده هنر و معماری

3 کارشناسی ارشد رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره

چکیده

در ایران آگهی‌های تلویزیونی به عنوان پر طرفدارترین وسیله تبلیغاتی به حساب می‌آید. آگهی‌های تجاری تلویزیون از ابعاد مختلفی قابل بررسی و واکاوی است. می‌توان مفروض دانست که سازمان صدا و سیما هدف انعکاس و باز آفرینی ارزش‌های دینی و اخلاقی را در تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های خود از جمله تبلیغات تجاری مد نظر دارد. از این رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل نشانه شناختی آگهی‌های تجاری  شبکه یک سیما از منظر ارزش‌های دینی است. روش تحقیق از نوع کیفی است و اختصاصاً از روش نشانه شناسی جان فیسک استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل آگهی‌های تجاری شبکه یک سیما در بازه زمانی فروردین و اردیبهشت ماه سال  1399 که به تفکیک استخراج گردیده است. تعداد کل آگهی‌های فروردین ماه 43 مورد و آگهی‌های اردیبهشت ماه  62  مورد و روش نمونه‌گیری پژوهش از نوع نمونه‌گیری هدفمند بود. در این پژوهش22 آگهی انتخاب شده است که حاوی ارزش‌های دینی بودند. به منظور نشانه شناسی آگهی‌های مذکور از ابزار کدنامه و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از رویکرد جان فیسک بهره گرفته شد. بر اساس یافته‌های به دست آمده از پژوهش حاضر، ارزش‌های دینی استخراج شده از آگهی‌های تلویزیونی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی فروردین و اردیبهشت 1399 شامل کمک به فقرا و پرداخت صدقه، توجه به خانه و خانواده و احترام به بزرگترها، ارزش کار و تلاش و خودباوری ملی،  فرزندپروری و صرف وقت برای فرزندان،  مقوله کمک به همسر، وجدان کاری،  مقوله عبادت، ایمان ، تقوا و عمل صالح،  صرفه‌جویی،  صدق و راستگویی، توجه به توصیه بهداشتی و سلامت و ارزش مشورت  بود. بنابراین می­توان عنوان کرد که آگهی‌های بازرگانی ظرفیت بازنمایی ارزش‌های دینی را دارند، در نتیجه این ابزار رسانه‌ای می‌تواند نقش مهمی در انتقال ارزش‌های دینی در جامعه اسلامی داشته باشد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

analyze the semiotics of TV commercials of chanel One from the perspective of religious values

نویسندگان [English]

  • javad sadeghi jafari 1
  • ramtin shahbazi 2
  • adineh adib 3
1 Assistant Professor, Department of Social Communication, Soura University
2 PhD student in Philosophy and Art, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Art and Architecture
3 Master of Propaganda and Cultural Communication, Soura University
چکیده [English]

In Iran, TV commercials are considered as the most popular means of advertising. Television commercials can be studied and analyzed from different dimensions. It can be assumed that the IRIB intends to reflect and recreate religious and moral values ​​in all its activities and programs, including commercial advertising. Therefore, the main purpose of the present study is the semiotic analysis of the commercials of the One Sima network from the perspective of religious values. The research method is qualitative and John Fisk's semiotic method has been used specifically. The study population in the present study includes commercials of One Sima network in the period of April and May 1399, which have been extracted separately. The total number of advertisements in April was 43 and in May it was 62 and the research sampling method was purposeful sampling. In this study, 22 ads were selected that contained religious values. In order to semiotics the mentioned ads, coding tools were used and in order to analyze the data, the John Fisk approach was used. Based on the findings of the present study, the religious values ​​extracted from the TV commercials of the Islamic Republic of Iran TV in April and May 2016, including helping the poor and paying alms, paying attention to home and family and respecting the elderly , The value of work and national effort and self-confidence, parenting and spending time for children, the category of helping the spouse, work conscience, the category of worship, faith, piety and righteous deeds, saving, truthfulness, paying attention to health advice and health and the value of counseling . Therefore, it can be said that commercials have the capacity to represent religious values, so this media tool can play an important role in transmitting religious values ​​in Islamic society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • TV Commercials
  • One TV
  • religious values