شبکه‌های اجتماعی جدید و تعاملات نسلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت رسانه ای.دانشکده مدیریت.دانشگاه علوم و تحقیقات.تهران.ایران

2 آموزش و پرورش.داراب.

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تعاملات نسلی در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است .پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می­باشد. نمونه آماری شامل 384 نفر از کاربران اینترنتی 25-40  ساله می‌باشند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده است.جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بااستفاده از نرم افزار SPSS فرضیه‌ها آزمون گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد سرمایه فرهنگی،سرمایه اجتماعی ،سرمایه اقتصادی، راحتی استفاده از شبکه‌های اجتماعی و سودهای دریافت شده در شبکه‌های اجتماعی قدرت پیش بینی تعاملات نسلی را دارند و از بین این عوامل سرمایه فرهنگی دارای قدرت پیش بینی بالاتری می‌باشد سپس به ترتیب سودهای دریافت شده در شبکه‌های اجتماعی ،راحتی استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بعد سرمایه اجتماعی و در نهایت سرمایه اقتصادی قدرت پیش بینی تعاملات نسلی را دارند  همچنین میزان بتای حاصل از قدرت پیش بینی نشان داد که به ازاء یک واحد افزایش در هر کدام از متغییرهای مستقل ،تعاملات نسلی به میزان یک واحد افزایش بتا داشته است و در نتیجه فرضیات پژوهش تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New social networks and generational interactions

نویسندگان [English]

  • narjes ebadati 1
  • leila ebadati 2
2 Education Organization. Darab.
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors affecting generational interactions in social networks. The present study is a descriptive-survey research and the data collection tool is a questionnaire. The sample consisted of 384 internet users aged 25-40 years. The sampling method was simple random. Data were analyzed using SPSS software. Stepwise regression was used to test the hypotheses. The results show that cultural capital, social capital, economic capital, ease of use of social networks and the benefits received in social networks have the power to predict generational interactions and among these factors, cultural capital has higher predictive power. The order of profits gained in social networks, the ease of use of social networks and the dimension of social capital and ultimately economic capital have the power to predict generational interactions as well as the beta value of the predictive power showed that per unit increase Of the independent variables, generational interactions amount to one unit Beta has increased and the research hypotheses are confirmed as a result

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generational Interactions
  • Social Networks. Cultural Capital
  • Social Capital
  • economic capital