نقش تبلیغات ماهواره‌ای کالاهای ایرانی در سبک زندگی ایرانیان از نگاه دانشجویان رسانه و مطالعات فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و مدیر گروه روزنامه نگاری

2 دانشگاه سوره/ تهران/ ایران

چکیده

هدف این تحقیق نقش تبلیغات ماهواره‌ای کالاهای ایرانی در سبک زندگی ایرانیان از نگاه دانشجویان رسانه و مطالعات فرهنگی است. روش انجام این تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد. نمونه آماری شامل 384  نفر از دانشجویان رشته رسانه و مطالعات فرهنگی دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی و آزاد اسلامی می‌باشند. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS فرضیه‌ها آزمون گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون رگرسیون گام به گام استفاده شده است. در این پژوهش از نظریه‌های وساطت، وابستگی، کاشت و گلوله جادویی بهره جسته‌ایم. حجم نمونه، طبق فرمول کوکران معادل 384 نفر محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد بین تبلیغات ماهواره‌ای کالاهای ایرانی و سبک زندگی ایرانیان ارتباطی معنادار و مثبت وجود دارد. به گونه‌ای که مشاهده تبلیغات ماهواره‌ای کالاهای ‌ایرانی در آموزه‌های دینی، مسئولیت پذیری، پایبندی به ارزش‌های اخلاقی، سطح توقعات و ارتباطات روزمره میان افراد خانواده نقش دارد و می‌تواند در مخاطب تغییر ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Satellite Advertising of Iranian Goods in Iranian Lifestyle from the Perspective of Media and Cultural Studies Students of Tehran, Allameh Tabatabai and Azad Universities

نویسندگان [English]

  • Ali asghar kiya 1
  • maryam khalaji 2
2 Soura University / Tehran / Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is the role of satellite advertising of Iranian goods in the Iranian lifestyle from the perspective of students of media and cultural studies. The method of this research is descriptive survey. The present study is a descriptive-survey type and the data collection tool is a questionnaire. The statistical sample includes 384 students of media and cultural studies from Tehran, Allameh Tabatabai and Islamic Azad universities. The sampling method was simple random. Hypotheses were tested for data analysis using SPSS software. Stepwise regression test was used to test the hypotheses. In this research, we have used theories of mediation, dependence, planting and magic bullets. The sample size is calculated according to Cochran's formula equal to 384 people. The results show that there is a significant and positive relationship between satellite advertising of Iranian goods and the lifestyle of Iranians. In such a way that watching satellite advertisements of Iranian goods has a role in religious teachings, responsibility, adherence to moral values, level of expectations and daily communication between family members and can change the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Lifestyle
  • products
  • advertising and satellite networks