سبک زندگی و مصرف رسانه‌ای در سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانش اجتماعی مسلمین، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

توجه به مفهوم سبک زندگی، حاصل چرخش چند دهه اخیر علوم اجتماعی به سمت فرهنگ و نیازهای اساسی فرهنگی است. مصرف رسانه‌ای به ویژه رسانه‌های جدید به عنوان عاملی برای قشربندی سبک زندگی می‌تواند ملاک نظر قرار گیرد. نفوذ فناوری به ویژه رسانه‌ها در زندگی و میزان، کیفیت و شیوه‌های بهره‌مندی از آن می‌تواند به عنوان عاملی برای تمایز سبک‌های زندگی باشد. در این مقاله برآنیم تا با بررسی نیازهای اساسی مادی و نیازهای اساسی فرهنگی در قالب سه شاخص آموزش، فراغت و تفریح، و امنیت با محوریت نوع مصرف رسانه‌ای در هریک از این شاخص‌ها، به بررسی سبک زندگی مردم در این استان بپردازیم؛ در این مقاله رابطه متقابل نیازهای اساسی مادی و فرهنگی بر یکدیگر و نوع مصرف رسانه‌ای مردم در تأمین نیازهای اساسی فرهنگی را، به عنوان شاخصی مستقل و اثرگذار برارتقا نیازهای اساسی مادی، بررسی می‌کنیم. اینجا با بررسی نیازهای اساسی فرهنگی چون آموزش، فراغت و امنیت با بهره‌گیری از تکنیک مصاحبه با متخصصان، و با هدف بهبود وضعیت این شاخص‌ها در سیستان و بلوچستان، به رابطه سبک زندگی و مصرف رسانه‌ای توجه شده است. بررسی رفتارهای مصرفی در دوسطح نیازهای مادی و فرهنگی نشان می‌دهد که مردم این منطقه از سطح زندگی ضعیفی برخوردارند و گسترش رسانه‌ها در قالب ابزارهای متنوع منجر به شکل‌گیری فرصت برای مردم این استان نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

life style and media consumption in sistan and balouchestan state

نویسنده [English]

  • Maryam Tavanaye nami
M.a Social theories of muslim thinkers, university of tehran
چکیده [English]

Paying attention to the concept of lifestyle has been as a result of social science turn towards culture and essential cultural needs in recent decades. This study aims at reviewing the people’s lifestyle in this province through investigating the essential material needs as well as essential cultural needs in terms of three indicators, that is, education, leisure and recreation, and security with focus on the type of media consumption in each indicator. In this research, we study the mutual relationship between essential material and cultural needs and the type of media consumption the people use to provide essential cultural needs, as the independent and effective indicator for improving essential material needs. In this research, we study the mutual relationship between essential material and cultural needs and the type of media consumption the people use to provide essential cultural needs, as the independent and effective indicator for improving essential material needs. Here, we take notice of the relationship between lifestyle and media consumption through investigating essential cultural needs such as education, leisure, and security by means of the technique of interviewing experts and with the purpose of improving the status of these indicators in Sistan and Baluchestan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media consumption
  • Lifestyle
  • Sistan and Baluchestan
  • culture
  • Media