نسبت شفافیت سیاسی و اعتماد سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجو کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام از علامه طباطبایی

چکیده

یکی ازاساسی‌ترین چالش‌های فراروی مدیریت دولتی  مقوله چگونگی حفظ و ارتقای اعتماد سیاسی نسبت به سازمان‌های دولتی و حکومتی است. شفافیت به عنوان یکی ازشاخص‌های حکمرانی خوب می‌تواند یکی ازروش‌هایی باشد که مسئولان حکومتی در رسیدن به اعتماد سیاسی باید مورد توجه قرار دهند ولی توجه به  نسبت بین این دو مقوله یعنی شفافیت سیاسی و اعتماد سیاسی مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است. نظریه زتومکا با رویکرد نهادی خود پنج علت ساختاری برای تولید اعتماد و ظهور فرهنگ اعتماد بیان کرده است که عبارت است از:انسجام هنجاری،پایداری نظم،شفافیت سیاسی، انس و آشنایی،پاسخگویی سازمان‌ها در قبال مردم. سومین علت ساختاری ازنظر زتومکا یعنی شفافیت سیاسی، که آن‌را عامل و زمینه‌ای ساختاری برای ایجاد اعتماد بیان می‌کند که در این مقاله مورد توجه است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و روش فراترکیب با استفاده ازکتاب‌ها و مقالات و قوانین و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل آنها درصدد پی بردن به نسبت شفافیت سیاسی و اعتماد سیاسی می‌باشد. بنابراین سؤال اصلی این مقاله عبارت است از:بین شفافیت سیاسی و اعتماد سیاسی چه نسبتی وجود دارد؟نتایج حاصل از پژوهش حاضر به رابطه‌ی مستقیم و تنگاتنگ و متقابل این دو مؤلفه اشاره دارد که به دلیل عدم وجود شفافیت درعرصه‌ی سیاست و حکمرانی و عدم دسترسی به جریان آزاد اطلاعات از مناصب حکومتی، بهینگی سیستم، حکومت و کارآمدی حاکمیت تضعیف شده و در نتیجه تعامل و مشارکت سیاسی و اعتماد سیاسی مردم نسبت به حکومت‌ها تنزل می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ratio of political transparency and political trust

نویسندگان [English]

  • abbasali rahbr 1
  • sara ghanbarpour 2
1 Associate Professor of Allameh Tabatabai University
2 Masters student of political thought ATU
چکیده [English]

One of the most fundamental challenges facing public administration is how to maintain and promote political trust in government and governmental organizations. Transparency as one of the indicators of good governance can be one of the ways that government officials should pay attention to achieving political trust, but pay attention to the relationship between the two. That is, political transparency and political trust have been neglected by the authorities. Zetomka's theory of self-institutional institutionalization has stated five structural reasons for the production of trust and the emergence of a culture of trust: The third structural reason for Ztomka is political transparency, which is expressed as a structural factor and basis for building trust, which is considered in this article. It seeks to understand the relationship between political transparency and political trust. Therefore, the main question of this article is: What is the relationship between political transparency and political trust? The present study points to the direct and close relationship between these two components that due to lack of transparency in politics and governance and lack of access to free flow of information from government positions, system optimality, government and governance efficiency is weakened Finds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political trust
  • political transparency
  • Good Governance
  • meta-integration