نقش روزنامه‌نگاری آنلاین در توسعه مشارکت سیاسی مردم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما_ رئیس شبکه ایران کالا

2 دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

چکیده

یکی از شاخص‌های مهم در یک نظام مشروع میزان مشارکت مردم در فعالیت‌های، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... است. با توجه به نقش رسانه در دنیای امروز به عنوان یک اهرم قدرتمند در دست دولت‌ها و ایفای نقش مؤثر بر تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع می‌باشد و در عصر کنونی رفتار سیاسی شهروندان در جوامع گوناگون تحت تأثیر رسانه‌ها و فناوری‌های جدید ارتباطاتی قرار گرفته و تغییر شکل و ماهیت داده است. یکی از مهم‌ترین رفتارهای سیاسی شهروندان، مشارکت سیاسی رفتار رأی دهی آنان است که بیش از هر چیز دیگری، در محدوده عمل و تأثیر وسایل ارتباط جمعی و به ویژه رسانه‌های اجتماعی نو پدید قرار گرفته است. با این اوصاف این پژوهش تلاش دارد با روش تحلیل محتوای آنلاین به این سؤال پاسخ دهد که نقش روزنامه‌نگاری به خصوص روزنامه‌نگاری آنلاین در افزایش سهم سیاسی مردم چیست؟ فرضیه‌های حاصله که در جواب این سؤال مطرح می‌شود بدین شرح است، بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی ارتباط معناداری وجود دارد. بین تکیه بر اخبار سیاسی رسانه‌های موجود و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد. اثر بخشی سیاسی اخبار در رسانه‌ها و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد. بین متغیر محتوا "سطح تحصیلات" و سهم سیاسی رابطه معناداری وجود دارد. بین متغیر محتوا "سن" و سهم سیاسی رابطه معناداری وجود دارد. در آخر پژوهش صورت گرفته با یک مقدمه، مبانی نظری، پیشینه تحقیق، یافته‌ها و تحلیل آن و با یک نتیجه گیری به پایان می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of online journalism in developing the political participation of the people

نویسندگان [English]

  • ardeshir zabolizadeh 1
  • Hosein Hayatbakhsh 2
1 associated professor at IRIB University_ Head of IRAN KALA TV Channel
2 Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

one of the important indices in a legitimate system is the participation of people in activities, political, social, cultural and etc. considering the role of media in today s world as a powerful lever in governments and playing an effective role on the political and social changes of societies, the political behavior of citizens in different societies has been influenced by media and new technologies and has changed shape and nature. one of the most important political behaviors of citizens is political participation of their voting behavior, which is more than anything else in the scope of action and influence of social media and especially social media Nevertheless, this research tries to answer the question with an analysis of online content analysis that is the role of journalism especially online journalism in increasing the political share of the people ? the hypotheses proposed in answer to this question are as follows, there is meaningful relation between the use of social networks and political participation. there is a significant relationship between relying on political news and political participation. there is a significant relationship between the political part of news in the media and political participation. there is a significant relationship between content variable "level of education" and political contribution. there is a significant relationship between content variable "age" and political contribution. finally, the research with a preface, theoretical foundations, history of research, findings, and analysis ends with a conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journalism
  • Participation
  • People
  • Development
  • Social Networks