مقدمه ای بر نسل چهارم حقوق بشر؛ حمایت از کرامت انسانی در عصر ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کاندیدای دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نسل های سه گانه ی حقوق بشر هر کدام شامل حقوقی می­باشد که احترام و تضمین آنها فراتر از حوزه های داخلی کشورها، در سطح منطقه ای و بین المللی مورد تأکید قرار دارد. در شرایطی که طرح طبقه بندی نسل های حقوق بشر مورد انتقاد جدی قرار گرفته، تا جایی که با تردید به نسل سوم حقوق بشر نگاه می­شود، سخن از نسل چهارم و حتی نسل پنجم حقوق بشر به میان آمده است. در این مقاله پس از تشریح زمینه ی طرح نسل چهارم، بر مبنای دیدگاه های اساتید و پژوهشگران حقوق به تبیین مفهوم و دامنه ی حقوق نسل چهارم پرداخته شده است. بر مبنای نتایج تحقیق، طرح نسل چهارم حقوق ­بشر یک ایده غیرعلمی و بدون مبنا نبوده و برخی از اساتید و پژوهشگران حقوق -به ویژه در سال­های اخیر- بر لزوم شناسایی نسل جدیدی از حقوق بشر تاکید دارند. زمینه اصلی و دلیل شکلل گیری این دغدغه در میان پژوهشگران حقوقی، لزوم حفظ کرامت انسانی در عصر حاضر است؛ دورانی که بدون تردید ‌مهم‌ترین ویژگی آن رشد سریع تکنولوژی و تحول در ارتباطات می­باشد. به این ترتیب نسل چهارم حقوق بشر را می­توان مجموعه حقوقی دانست که هدف آن حمایت از کرامت انسانی در تحقیقات علمی و در برابر تکنولوژی­های نوین است. هنوز چارچوب حقوق نسل چهارم حقوق بشر نه به لحاظ تبیین مبانی حقوقی، نه از لحاظ تعریف دقیق موضوع و نه از نظر تعیین صاحبان حق و مسئولان آن به صورت دقیق تعریف نشده و به صورت کلی در خصوص مصادیق این حقوق اتفاق نظر وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Fourth Generation of Human Rights

نویسنده [English]

  • Hamed Babazadeh Moghadam
Islamic Azad University, Science and Research of Tehran PhD student
چکیده [English]

Each triple generations of human rights includes rights which their respect and guarantee is emphasized at the regional and international level beyond the domestic spheres of countries. In a situation where the human rights classification plan has been seriously criticized, to the extent that it is viewed with skepticism about the third generation of human rights, the fourth generation and even the fifth generation of human rights have been spoken of. In this article, after explaining the context of the fourth generation plan, based on the views of law professors and researchers, the concept and scope of the fourth generation law has been discussed. According to the research, the fourth generation of human rights plan is not an unscientific and baseless idea, and some law professors and researchers — especially in recent years — emphasize the need to identify a new generation of human rights. The main context and reason for the formation of this concern among legal researchers is the necessity of preserving human dignity in the present era, which is undoubtedly the most important feature of technology's rapid growth and transformation in communication. In this way, the fourth generation of human rights can be considered as a legal complex that aims to support human dignity in scientific research and against the new technologies. The framework of the fourth generation of human rights has not yet been defined precisely, neither in terms of the explanation of legal principles, nor in terms of the exact definition of the issue, nor in terms of determining the right owners and its officials is not accurately defined and generally there is no agreement about the instances of these rights

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • Human Rights Generations
  • Fourth Generation of Human Rights
  • Human dignity