وضعیت باور به دنیای عادلانه در میان کاربران اینترنت مورد مطالعه : دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

2 کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت باور به دنیای عادلانه در میان دانش‌آموزان کاربر اینترنت در میان دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران به انجام رسیده است. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایش و ابزار اندازه‌گیری ، پرسشنامه است. جامعه آماری، شامل کلیه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 384 نفر و به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده است. برای سنجش وضعیت باور به دنیای عادلانه در میان دانش‌آموزان کاربر اینترنت از پرسشنامه طراحی شده توسط ساتون و داگلاس(2005)، دالبرت(1999) و دالبرت و همکاران(2001)، و تهیه شده توسط صفاری نیا(1391) استفاده شد. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد، ابعاد: باورهای دنیای عادلانه برای خود،  باورهای دنیای ناعادلانه ، باورهای دنیای عادلانه برای دیگران و باورهای دنیای عادلانه عمومی با میانگین‌های 3.40، 3.36 ، 3.10 و 3.06 (درمقیاس اندازه‌گیری 1 تا5) تاحدودی مورد باور دانش‌آموزان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The state of belief in a just world among Internet users Case study: Secondary school students in Tehran

نویسندگان [English]

  • somayeh Tajik Esmaeili 1
  • sahar heydari nasir 2
1 Islamic Azad University
چکیده [English]

The aim of this study was to analyze the situation of belief in a just world among Internet users among high school students in Tehran. The research is a descriptive-survey type and the measurement tool is a questionnaire. The statistical population includes all high school students in Tehran and the sample size is 384 people based on Morgan table and selected in a multi-stage cluster method. A questionnaire designed by Sutton and Douglas (2005), Dalbert (1999) and Dalbert et al. (2001) and prepared by Saffarinia (2012) were used to assess the status of belief in a just world among Internet users. Findings from data analysis showed, Dimensions: Faiths of a just world for themselves, beliefs of an unjust world, beliefs of a just world for others, and beliefs of a fair world in general with averages of 3.40, 3.36, 3.10, and 3.06 (on a scale of 1 to 5) are somewhat believed by students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Believe in a fair world for yourself
  • a fair world for others
  • Internet users
  • Students