تدوین مدل سواد رسانه‌ای به منظور ارتقای سرمایه اجتماعی در شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاداسلامی اصفهان( خوراسگان)

2 گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

3 گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر با هدفِ تدوین مدل سواد رسانه‌ای برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در شهر یزد انجام شده و از روش ترکیبی، از نوع اکتشافی بهره برده و دارای بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی از روش گراندد تئوری، نظرات19 نفر از کارشناسان، در قالب مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار یافته اخذ گردید. مصاحبه‌ها تبدیل به متن و فرآیند تحلیل داده‌ها و کدگذاری‌ها آغاز شد. برای سنجش رواییِ بخش کیفی، از راهبردِ تأیید مشارکت کنندگان و رویکرد همسوسازی استفاده شد. نتایج بخش کیفی نشان داد در صورتی که شرایط زمینه‌ای، ایجاد وعوامل مداخله‌گر کنترل شوند و استراتژی موردِ تأکید به کار رود، می‌توان به ارتقای سرمایه اجتماعی دست یافت. در بخش کمی، تعداد 364 نفر از شهروندان یزد به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در دسترس، برای تکمیل پرسشنامۀ محقق ساخته، انتخاب شدند و پس از تحلیل آماری، یافته‌ها نشان داد میانگین متغیرهای پژوهش بالاتر از متوسط مورد نظر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a media literacy model to promote social capital in Yazd

نویسندگان [English]

  • davoud paktinat mehdi abadi 1
  • faezeh taghipour 2
  • hasan darzban rostami 3
1 Department of Communication Sciences, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan)
2 Department of Social Communication Sciences, Islamic Azad University of Khorasgan
3 Department of Social Communication Sciences, Islamic Azad University of Tehran, Markaz
چکیده [English]

The present study aims to develop a model of media literacy to promote social capital in the city of Yazd and uses a combined method, exploratory type and has a qualitative and quantitative part. In the qualitative part of the grounded theory method, the opinions of 19 experts were obtained in the form of in-depth semi-structured interviews. Interviews became transcripts and the process of data analysis and coding began. To assess the validity of the qualitative part, a participant validation strategy and a harmonization approach were used. The results of the qualitative section showed that if the underlying conditions, creation and intervening factors are controlled and the emphasized strategy is used, the promotion of social capital can be achieved. In the quantitative section, 364 citizens of Yazd were selected by available cluster sampling method to complete the researcher-made questionnaire, and after statistical analysis, the results showed that the mean of research variables is higher than the average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information thirst
  • Social Capital
  • Media Literacy
  • Media
  • content