ارائه الگوی حمایت از مصرف کالای ایرانی با توجه به کارکردهای رسانه ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیریت رسانه ای.دانشکده مدیریت.دانشگاه علوم و تحقیقات.تهران.ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه الگوی راهبردهای حمایت از مصرف کالای ایرانی در رسانه ملی اجرا شده است. روش تحقیق کیفی و مبتنی‌بر نظریه­پردازی داده‌بنیاد است. ﺑـﺮای ﮔـﺮدآوری اﻃﻼﻋـﺎت از مصاحبه‌های ﻧﻴﻤﻪ‌ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. نمونه­گیری، به روش هدفمند انجام شده که بر مبنای آن 15 مصاحبه با صاحب­نظران رسانه‌ای و ارتباطاتی صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد با توجه به کارکرد آموزشی ، نظارتی، سرگرمی ،نوگرایی و توسعه ، بحران زدایی و تبلیغی جهار راهبرد اقتصادی ، فرهنگی، مدیریتی و سیاسی شناسایی گردید. شرایط مداخله گر مؤثر بر حمایت از مصرف کالای داخلی در رسانه ملی شامل چهار مقوله آسیب‌های ارتباطی ،آسیب‌های اجتماعی ،آسیب‌های ساختاری و آسیب‌های اخلاقی گردید .  برای شرایط زمینه‌ای مؤثر بر حمایت مصرف کالای داخلی در رسانه ملی چهار مقوله تقویت سرمایه ارتباطی ،  سرمایه  ساختاری ، سرمایه شناختی و سرمایه معنوی شناسایی گردید.در رابطه با شرایط علی مؤثر بر مؤثر بر حمایت از مصرف کالای داخلی در رسانه ملی  سه مقوله رسانه اجتماع گرا،فرهنگ مدارو اخلاق مدار مشخص گردید و در نهایت  پیامد بکار گیری راهبرد‌های رسانه ملی ،دستیابی به یک رسانه‌ایی هستیم که حافظ منافع ملی و کرامت انسانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of the pattern of support for the consumption of Iranian goods according to the functions of the national media

نویسنده [English]

  • narjes ebadati
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of strategies to support the consumption of Iranian goods in the national media. The research method is qualitative and is based on data theorizing. Baseline interviews were conducted to collect evidence. Purposive sampling was used to conduct 15 interviews with media and communication experts. The findings showed that with regard to educational, supervisory, entertainment, modernization and developmental functions, de-escalation and propaganda were identified through economic, cultural, managerial and political strategies. The intervening conditions affecting the protection of domestic media consumption in the national media included four categories of communication damages, social damages, structural damages, and ethical damages. Four categories of communication capital, structural capital, cognitive capital, and intellectual capital were identified for contextual contexts affecting domestic media consumption. The socialist, ethical culture of tolerance has been identified and, ultimately, the result of applying national media strategies, we are achieving a media that safeguards national interests and human dignity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Solution
  • national media
  • Media functions
  • Iranian Product Consumption