نقش فرهنگ وقف در شکل گیری شهرهای اسلامی (با نگاهی به مرمت و توسعه بافتهای فرسوده اوقافی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار برنامه ریزی و شهرسازی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

شکل گیری عمده شهر های اسلامی براساس فرهنگ وقف در کنار بازار و کاخ حکومتی با  ایجاد مسجد جامع بعنوان عنصر وقفی ومذهبی است.  گسترش  سایر موقوفات ازجمله مدرسه ، مسافرخانه و ..  و ایجاد سکونتگاهها مسکونی پیرامون آن شهر اسلامی  را شکل می‌دهد . وقف بعنوان نظامی فرهنگی- مذهبی  در همه ادیان از دیر باز وجود داشته و اسلام بعنوان آخرین دین هویت عالی تر را به آن داده است . با توجه به حضور املاک اوقافی در هسته مرکزی شهرها و همچنین موقوفات بزرگ وکوچک در سطح محلات قدیمی شهر یا پیرامون آن، گذشت زمان فرسودگی را در آنها ایجاد خواهد کرد و برای بازسازی و حفظ هویت آنها نیازمند رویکرد های نوین مرمت شهری است. اما دور افتادگی قوانین شهری از فرهنگ وقف و عدم شناخت نهادها و مدیران شهری از وقف مشکلاتی را بین متولیان وقف و  شهر ایجاد می‌کند که ناخواسته ابزار متعالی وقف را که فرصتی مغتنم است را به چالشی شهری بدل می‌سازد. روش تحقیق در این مقاله  کتابخانه ای و اسنادی بوده و برای رسیدن به راهکار اجرایی به دنبال روشهایی در جهت   ارتباط سازنده بین نهادهای شهری و متولیان وقف و همچنین ایجاد شیوه‌های نوین توسعه موقوفات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the role of endowment culture in the formation of Islamic cities Looking at the repair and development of worn-out fabrics

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Latifi
  • Hoshang Tavakolinia
Associate Professor of Planning and Urban Planning, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The formation of major Islamic cities based on the waqf culture along the market and the palace of government by creating a comprehensive mosque as a waqf and religious element. The development of other endowments, including the school, the inn, and the formation of residential settlements around that Islamic city. Endowment as a cultural-religious system has long existed in all religions, and Islam has given it a superior identity as the last religion. Considering the presence of real estate in the core of cities as well as large and small endowments in or around the old neighborhoods of the city, the passing of the time will create a burnout, and modern urban renewal approaches will be needed to rebuild and maintain their identity. But the abandonment of urban laws from the culture of endowment and lack of knowledge of the institutions and city administrators of the endowment creates problems between the waqf and city administrators who unwittingly transform the waqf instrument, which is an opportunity, into a urban challenge. The research methodology in this paper is librarial and documentary and seeks to find ways to build a constructive relationship between urban institutions and endowment administrators, as well as creating new ways of developing endowments.
French
L'étude du rôle de la culture de dotation dans la formation de villes islamiques.
Examen de la réparation et du développement de tissus usés
 La formation de grandes villes islamiques basées sur la culture de waqf (dotation) au long du marché et du palais de gouvernement en créant une Jama Masjid comme élément de dotation et celui de religieux. Le développement d'autres dotations, y compris l'école, l'auberge, la formation de quartiers résidentiels constituaient la périphérie de cette ville islamique. La dotation en tant que système culturel et religieux existe depuis longtemps dans toutes les religions et l'Islam lui a conféré une identité supérieure en tant que dernière religion. Compte tenu de la présence de biens immobiliers au cœur des villes ainsi que de petites et grandes dotations dans les vieux quartiers, le passage du temps créera un épuisement et  pour  les rénover et entretenir leur identité, il sera nécessaire d’introduire des approches modernes de rénovation urbaine. Mais l'abandon des lois urbaines de la culture de dotation, le manque de connaissance des institutions et des administrateurs municipaux concernant la dotation créent des problèmes entre les administrateurs municipaux  et la ville qui transforment involontairement l'instrument du waqf (dotation), qui est une opportunité, en un défi urbain. La méthodologie de recherche de cet article est bibliothécaire et documentaire et cherche à trouver des moyens de construire une relation constructive entre les institutions urbaines et les administrateurs de dotation, ainsi que de créer de nouvelles façons de développer les dotations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endowment culture
  • formation of Islamic cities
  • worn-out fabrics
  • development culture de dotation
  • culture
  • formation de villes islamiques
  • tissus usés
  • développement