مطالعه تاثیر جنسیت در شکل گیری معنای پیام در فرآیند ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، ایران

چکیده

پژوهش­های مختلف روان­شناسی از آغاز تاکنون بیانگر وجود تفاوت­های ارتباطی و درک معنای پیام بین زنان و مردان بوده است. برخی از زمینه­های تفاوت عبارتند از: هوش و استعداد، رشد و قضاوت اخلاقی، جنسیت، عزت نفس، سبک­های مقابله و سبک­های ارتباطی. هدف از این پژوهش بررسی نقش جنسیت در درک معنای پیام در فرایند ارتباطات است. در بسیاری مواقع، تفاوت­های آشکار و پنهان مشخصی در ارتباطات مردان و زنان وجود دارد. زنان نسبت به علائم کلامی و غیرکلامی حساسیت بیشتری دارند و برای آنها ارزش بیشتری قائل­اند، در حالی که مردان برای برنامه­ریزی­های راهبردی و فعالیت بر اساس تصمیم­گیری­ها ارزش بیشتری قائل شده و نسبت به آنها حساسیت بیشتری دارند. زنان بیشتر احتمال دارد که تأثیرات یک پیام بحث­انگیز را تعدیل کنند و یا سؤالاتی بپرسند تا یک گفتگو ادامه یابد. مردان در موقعیت­های تنش­زا به تنهایی و انزوا پناه می­برند و سعی می­کنند که شدیداً کار کنند در حالی که زنان در این شرایط همراهی دوستانشان را طلب کرده و آشکارا نگرانی­ها و احساساتشان را با آنان در میان می­گذارند. زنان از لحاظ فهم و درک نشانه­های غیرکلامی نیز دارای مزیت­های مهمی هستند، در واقع آنها هم از نظر فرستادن و هم تعبیر و تفسیر این نشانه­ها بهتر از مردان هستند. نخست، اینکه زنان بهتر می­توانند علائمی را در مورد احساسات و واکنش­های خود از طریق بیانگرهای چهره­ای، زبان بدن و دیگر قرینه­های کلامی انتقال دهند. دوم اینکه آنها بهتر قادرند پیام­های غیرکلامی دیگران را رمزگشایی کنند. این مهارت­ها به آنها مزیت مهمی می­دهد؛ چون آنها بهتر از مردان می­توانند پیام­های خود را بفرستند و بهتر می­توانند پیام­های غیرکلامی ارسال شده را درک کنند و این به آنها کمک می­کند تا بهتر پیش­بینی کنند که افراد چگونه عمل خواهند کرد. یک استثنای مهم بر این قاعده این است که زنان بیشتر از مردان تمایل دارند تا پیام­های فریبنده را درست پنداشته و کمتر از مردان در تمیز دادن پیام­های نادرست از درست موفق­اند. همچنین نتایج نشان داده، که زنان در مقایسه با مردان سطوح بالاتری از همدلی  را نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the role of gender in the formation of message meaning in the communication process

نویسندگان [English]

  • ahmad afrooz 1
  • Abolfazl Danaei 2
1 Media Management Student Islamic Azad University, Semnan Branch
2 Assistant Professor Department Management, Islamic Azad University, Semnan Branch,
چکیده [English]

Different researches of psychology from the beginning indicate the existence of communication differences and understanding of the message between men and women. Some of the areas of difference are intelligence and talent, growth and moral judgment, gender, self-esteem, coping styles, and communication styles. The purpose of this study was to examine the role of gender in understanding the meaning of the message in the communication process. In many cases, there are clear and obvious differences in the relationship between men and women. Women are more sensitive and verbal than verbal and nonverbal symptoms, while men are more valued and more sensitive to strategic decisions and activities based on decision-making. Women are more likely to modify the effects of a controversial message or ask questions to continue a conversation. Men tend to shelter in solitary confinement and isolation and try to work hard, while women in this situation seek companionship and openly share their concerns and feelings with them. Make it. Women also have important advantages in terms of understanding and understanding nonverbal signs, in fact, they are better than men in terms of sending and interpreting these indications. First, women can better transmit symptoms of their feelings and reactions through their facial expressions, body language, and other verbal symbols.
Second, they are better able to decrypt non-verbal messages. These skills give them an important advantage because they can send their messages better than men and can better understand the nonverbal messages they send, which helps them to get better. Anticipate how people will act. An important exception to this rule is that women tend to be more inclined than men to conceive of deceptive messages and to be less successful than men in distinguishing false messages from the correct one. The results also show that women show higher levels of empathy than men.
French
Etude de l’effet du genre dans la formation du sens de message dans le processus de communication
Différentes recherches en psychologie depuis le début indiquent l'existence de différences en communication et en compréhension du message entre hommes et femmes. Quelques aspects de cette différence sont : l’intelligence, le talent, la croissance, le jugement moral, le genre, l’estime de soi, les formes d’affrontements et celles de communications. Le but de cette étude est d'examiner le rôle du genre dans la compréhension de la signification du message au  processus de communication. Dans de nombreux cas, il existe des différences manifestes et latentes dans les relations entre hommes et femmes. Les femmes sont plus sensibles en ceux qui concernent les symptômes verbaux et non verbaux ; tandis que les hommes donnent plus de valeur aux programmes stratégiques et aux activités basées sur la prise de décision. Les femmes sont plus susceptibles de modifier les effets d'un message controversé ou de poser des questions pour poursuivre une conversation. Les hommes, dans les situations tendues ont tendance à se mettre à l'isolement et essaient de travailler dur, tandis que les femmes dans cette situation recherchent la compagnie et partagent ouvertement leurs préoccupations et leurs sentiments. Les femmes ont également d'importants avantages en termes de compréhension des signes non verbaux. En fait, elles sont mieux que les hommes en termes d'envoi et d'interprétation de ces indications. Premièrement, les femmes peuvent mieux transmettre les symptômes de leurs sentiments et  de leurs réactions par le biais  d’expressions faciales, du langage corporel et d’autres symboles verbaux. Deuxièmement, elles sont mieux à même de décrypter les messages non verbaux. Ces compétences leur confèrent un avantage important, car elles peuvent envoyer leurs messages mieux que les hommes et mieux comprendre les messages non verbaux envoyés, ce qui les aide à prévoir comment les personnes vont agir. Une exception importante à cette règle est que les femmes ont tendance à être plus enclines que les hommes à croire aux messages trompeurs et à avoir moins de succès que les hommes à distinguer les faux messages des vrais. Les résultats montrent également que les femmes manifestent des niveaux d'empathie supérieurs à celui des hommes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • message comprehension
  • communication genre
  • compréhension du message
  • communication