نقش رسانه‎ها در توسعه هنجارهای حقوق بشر در عصر جهانی‎شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضوهیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

حقوق بشر و رسانه دو مقوله‎ای‎ هستند که ارتباط وثیقی با جهانی‎شدن دارند. هر دو هم محصول جهانی‎شدن‎ و هم ابزارهایی برای بازتولید آن هستند. در این پژوهش تلاش شده است تا چگونگی بازیگری رسانه‎ها در توسعه هنجارهای حقوق بشری در عصر جهانی‎شدن تبیین شود. جهانی‎شدن با افزایش ارتباطات و وابستگی‎های متقابل و در نتیجه محدودکردن حاکمیت‎های ملی، نفوذپذیری جوامع و تلاش برای همسان‎سازی را میسر ساخته است. در این وضعیت بسیاری از مفاهیم در گستره جهانی تعریف می‎شوند؛ نظیر حقوق بشر که به حقوق مردم ـ در برگیرنده تمام انسان‎های کره زمین ـ ارتقا یافته است. از سویی دیگر کارکردهای خاص رسانه نظیر آموزش، افزایش آگاهی افراد، اطلاع رسانی به ملت‎ها و نهایتاً جامعة جهانی سبب نهادینه‎شدن هنجارهای حقوق بشری در بخش قابل توجهی از جهان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the media in the development of human rights norms in the age of globalization

نویسندگان [English]

 • majid abbasi 1
 • rasool nourozi 2
1 Associate Professor of International Relations, Allameh Tabataba'I University
2 Phd of International Relations, Allameh Tabataba'I University
چکیده [English]

Human rights and the media are two issues that have a great deal with globalization. Both are the product of globalization and also these are tools for its reproduction. This research has been attempting to explain how media influence in the development of human rights norms in the era of globalization?
Globalization with increasing communications and interdependencies has limited national sovereignty and has provided a platform for the spread of human rights norms. In this situation, many concepts like human rights are defined globally. On the other hand, media-specific functions such as education, increased awareness of individuals, information to the people and, ultimately, the global community due to the institutionalization of human rights norms in many regions of the world.
Le rôle des médias dans le développement des normes relatives aux droits de l’homme à l’ère de la mondialisation
Les droits de l'homme et ceux des médias sont deux questions qui, les uns avec les autres, ont des rapports solides avec la mondialisation. Les deux sont le produit de la mondialisation et ce sont également des outils pour sa reproduction. Cette recherche tente d'expliquer l'influence des médias sur l'élaboration et le développement des normes relatives aux droits de l'homme à l'ère de la mondialisation. La mondialisation, avec des communications et des interdépendances croissantes, ont donc limité la souveraineté nationale et ont fourni une plate-forme pour la diffusion des normes relatives aux droits de l'homme. Dans cette situation, de nombreux concepts tels que les droits de l'homme sont définis d’une manière globale. D'autre part, des fonctions spécifiques aux médias, telles que l'éducation, l’augmentation de la conscience des individus, le fait d’informer les nations et, finalement, de la communauté mondiale ont causé  l'institutionnalisation des normes relatives aux droits de l'homme aux nombreuses régions du monde.

کلیدواژه‌ها [English]

 • identity
 • national sovereignty
 • Human rights
 • globalization
 • Media. identité
 • souveraineté nationale
 • droits de l'homme
 • mondialisation
 • médias