مقایسه هوش هیجانی در بین سردبیران رسانه‌های پایبند و غیر پایبند به قانون مطبوعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری

2 استاد و مدیر گروه روانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی، ساری

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه هوش هیجانی در بین سردبیران رسانه‌های پایبند و غیر پایبند به قانون مطبوعات اجرا شده است. روش پژوهش پس رویدادی یا علّی – مقایسه ای و جامعه آماری شامل سردبیران رسانه‌های مختلف دیداری (شامل خبرگزاری ها، پایگاه‌های اطلاع رسانی، روزنامه‌ها و مجلات) کشور است که از میان آنها 50 نفر در دو گروه پایبند (25 نفری) به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و گروه غیرپایبند (25 نفری) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار سنجش شامل مقیاس 90 سوالی هوش هیجانی بار - آن (1997) است.
داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss و در دو سطح توصیفی و تحلیلی (آزمون تی مستقل) مورد سنجش قرار گرفت و یافته‌ها نشان داد که در مجموع هوش هیجانی سردبیران غیرپایبند به قانون مطبوعات، پایین‌تر از سردبیران رسانه‌های پایبند به قانون مطبوعات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparaison de l'intelligence émotionnelle des éditeurs de médias attachés et non- attaché à loi de la presse

نویسندگان [English]

  • ali ahmadi 1
  • ramazan hasanzadeh 2
1 Master of Psychology, Islamic Azad University, Sari Branch
2 Professor and Director of the Department of Psychology, Islamic Azad University, Sari
چکیده [English]

Cette recherche a été réalisée dans le but de comparer l'intelligence émotionnelle des éditeurs de médias attachés et non-attachés à la loi la presse. La méthode de recherche utilisée est  causale-comparative, et la population statistique comprend des éditeurs de divers journaux visuels (tels que agences de presse,  journaux et magazines) dont 50 personnes sont réparties en deux groupes. Au premier groupe (25 personnes qui sont attachées à la loi de la presse), on opte pour la méthode d'échantillonnage aléatoire simple  et au deuxième groupe (25 personnes qui sont non-attachées à la loi de la presse) on opte pour la méthode d'échantillonnage disponible. L’outil de mesure consiste en l’échelle à 90 items du Questionnaire sur l’intelligence émotionnelle (1997). Les données ont été analysées à l'aide d'un logiciel descriptif et analytique (test t indépendant) à l'aide du logiciel SPSS. Les résultats ont montré que l'intelligence émotionnelle des rédacteurs non-attachés à la loi de la presse est inférieure à celle des rédacteurs des rédacteurs  attachés à la loi de  la presse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligence émotionnelle
  • rédacteurs
  • loi de la presse