شناسایی وضعیت رضایت شغلی روزنامه‌نگاران در روزنامه‌های سراسر (بررسی مقایسه‌ای 5 روزنامه دولتی با 5 روزنامه غیردولتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات گرایش روزنامه‌نگاری

2 عضو هیئت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی وضعیت رضایت شغلی روزنامه‌نگاران در روزنامه‌های سراسری (بررسی مقایسه‌ای بین 5 روزنامه دولتی و 5 روزنامه غیر دولتی) است. این پژوهش با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین روزنامه‌نگاران 10 روزنامه در تهران که در تابستان 1396 مشغول به کار بودند انجام شد. با توجه به اینکه تعداد افراد مشغول در تحریریه‌ها متفاوت بود با نمونه‌گیری هدفمند حدود 150 پرسشنامه پیش بینی شده بود ولی به دلیل مشکلات موجود و عدم بازگشت پرسشنامه‌ها تنها 100پرسشنامه به صورت کامل تکمیل شده بود. همچنین برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار تحلیل آماری spss  برای انجام آزمون استفاده شده است. آزمون‌های استفاده شده شامل همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکطرفه بود. در این پژوهش از نظریه‌های مربوط به رضایت شغلی انجام گرفته و چارچوب این تحقیق بر اساس نظریه دوعاملی (انگیزشی-بهداشتی) هرزبرگ است. در این پژوهش 9 فرضیه مورد آزمون قرار گرفته و نتایج زیر حاصل شد. بین امنیت شغلی، خدمات رفاهی، خط‌مشی روزنامه، بازنشستگی، سطح درآمد و رابطه کاری با رضایت شغلی رابطه وجود دارد، همچنین بین تحصیلات و رضایت شغلی رابطه معناداری پیدا نشد و بین رضایت روزنامه‌های دولتی و غیردولتی تفاوتی یافت نشد. نتیجه‌گیری که می‌توان از این پژوهش کرد این است که ایجاد محیط کاری ایده‌آل با درآمد خوب با خط فکری مناسب تأثیرات بهتری بر رضایت شغلی دارد تا اینکه بخواهد تحصیلات بالا مؤثر باشد. امنیت شغلی برای روزنامه نگارانی که به صورت استخدام دائم نیستن و به خاطر گزارشاتی که چاپ می‌شود و توقیف یک روزنامه که همراه با بیکار شدن اعضای یک تحریریه است از مهم‌ترین عوامل است. همچنین برای بشر داشتن درآمدی که بتوان با آن مخارج زندگی خود را تأمین کرد از دیگر عامل مهم در بالا بردن میزان رضایت شغلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The purpose of this research is to identify the status of job satisfaction of journalists in national newspapers

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Ehsani 1
  • Ali asghar Kiya 2
1 Master of Communication Sciences majoring in journalism
2 Faculty member of the Department of Communication Sciences, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify the status of job satisfaction of journalists in national newspapers (a comparison between 5 government newspapers and 5 non-governmental newspapers). This study was conducted by survey method and distributed questionnaires were distributed among journalists of 10 newspapers in Tehran during the summer of  2017. Considering the fact that the number of people working in the editorial staff was different, with a targeted sampling, about 150 questionnaires were foreseen, but because of existing problems and failure to return the questionnaire, only 100 completed questionnaires were complete. SPSS statistical software was used to analyze the data. The used tests included Pearson correlation and one way ANOVA. In this research, theories of job satisfaction have been taken and the framework of this research is based on Herzberg's two-factor theory (motivational-health). In this research, nine hypotheses were tested and the following results were obtained. There was a significant relationship between job security, welfare services, newspaper policy, retirement, income level and work relationship with job satisfaction. There was also no significant relationship between education and job satisfaction and there was no significant difference between the satisfaction of government and non-governmental newspapers. The conclusion that can be drawn from this study is that creating an ideal workplace with good income with an appropriate intellectual line would have a better effect on job satisfaction than it would be if the higher education was to be effective. Occupational safety is one of the most important factors for journalists who are not recruited, due to reports that are being published and the seizure of a newspaper that is accompanied by unemployed members of an editorial. It is also important for man to have an income that can be supplied with his living expenses, another important factor in raising job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • Journalists
  • Herzberg's two-factor theory (motivational-health)
  • government and nongovernmental newspapers