میزان و نوع استفاده از نرم‌افزارهای جانبی تلفن همراه(همچون تلگرام، وایبر و ...) در میان زنان 20 تا 30 سال منطقه 5 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی . واحد تهران شرق

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

چکیده

نرم‌افزاهای موبایل، یکی از انواع رسانه‌های اجتماعی و یکی از انواع سرگرمی به شمار می‌روند و با سرویس‌هایی که ارائه می‌دهند و با کاربری‌هایی که دارند، انسان‌های امروزی را به خود مشغول کرده و اثرات عمیقی بر ابعاد مختلف زندگی بشر ـ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی بوده است. پژوهش حاضر در پی بررسی توصیفی از میزان و نوع استفاده از نرم‌افزارهای جانبی تلفن همراه(همچون تلگرام، وایبر و ...) زنان بوده است. جامعه آماری کلیه زنان 20تا 30 ساله منطقه 5 شهر تهران است که طبق آخرین سرشماری اداره آمار۴۰۲٬۴۵۳ نفر گزارش شده. بر اساس فرمول کوکران نمونه‌ای 380 نفری به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد که همگی در حدود سنین 20 الی 30 سالگی بوده‌اند. یافته‌های حاصل از پژوهش با استفاده از نرم‌افزار spss تحلیل و آزمون گردید. نتایح حاصل از یافته‌ها بیانگر آن است که میانگین استفاده در بین نمونه‌های پژوهش 6/4 ساعت، میانه 5 و مد آنها 4 ساعت بوده است. در واقع این وضعیت بسیار قابل توجه است که به طور متوسط هر تهرانی 4 ساعت و نیم از وقت خود را به اینترنت اختصاص می‌دهد .آنچه از یافته‌های پژوهش بر حسب استفاده از نوع نرم‌افزارهای موبایل حاصل گردید، بیانگر آن است که 6/2 درصد(10 نفر) از نمونه‌های پژوهش تنها از نرم‌افزارهای بازی و سرگرمی استفاده می‌کنند که در شبکه‌های مجازی عضویت ندارند و 2/59 درصد نیز تنها از شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنند که هیچ نرم‌افزار بازی و سرگرمی دیگری استفاده نمی‌کنند و 2/38 درصد نیز هم‌زمان از هر دو نرم‌افزارهای بازی و سرگرمی و همچنین شبکه اجتماعی استفاده کرده‌اند.همچنین در داخل این شبکه‌ها فیسبوک با بیشترین مقدار روابط( 9/10 نمره) و تیک تاک با کمترین مقدار روابط اجتماعی(9/7 نمره).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between the using of mobile software (such as telegrams, Viber, etc.) with the lifestyle of women 20 to 30 years old in district 5 of Tehran

نویسندگان [English]

  • fatemeh jafari 1
  • nahid kordi 2
  • somayeh Tajik Esmaeili 3
1 Master of Social Communication Sciences. Islamic Azad University, East Tehran Branch
2 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Social Communication, Islamic Azad University. East Tehran Branch
3 Islamic Azad University
چکیده [English]

Mobile softwares, one of the types of social media and is one of types of entertainment. And with offer services and based on their Applications that have preoccupied modern humans and have profound effects on on all aspects of aspects of human life- political, social, cultural, economic and security. One of the most important aspects which on it was effective, it is style of life. In fact, with the advent of social networking in Iranian society  changed values, ideals and behavior or in other words lifestyle has changed. This change is necessary for scrutiny. Accordingly present study seeks to investigate the effects of mobile software (such as telegrams, Viber, etc.) on the lifestyle of women. On this basis  to this review and scrutinize the study on 380 women living in the district 5 of Tehran that have been around 20 to 30 years old, were tested. The findings of this study were tested using spss software. Results of the findings indicate that With the increasing usage rate of mobile software, tends to recreation and entertainment, display feelings and interests, lack of charm and joy , lifestyle base on differences and conflict within the family. Also, with the increasing use of mobile social networking, network of relations are more varied and consumption of cultural goods is also increasing. In fact, a person with membership in a social network is placed in relation to others, This communication will introduce people with the fashion of home appliances, automobiles, food and clothing. Also results of the study indicated that is the amount of social relations based on the type of Mobile Applications. By analysis of one way ANOVA these two variables is significant, in fact, the average score of social relations those using game and entertainment software, equal to 01/8 and those who use the virtual network, was 2/10. Also within this network Facebook with maximum Relations (9/10 points) and Tiktak the least amount of social relations (9.7 score).

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network
  • Software
  • Lifestyle
  • Mobile Phone