نحوه عملکرد روابط عمومی الکترونیک در دانشگاه‌ها؛ (مطالعه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبائی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده خبر

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، علوم ارتباطات اجتماعی، مدیر گروه روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی- روابط عمومی

چکیده

روابط عمومی الکترونیک که از جدیدترین تکنولوژی‌های ارتباطی به بهترین وجه در وظایف ارتباطی خود بهره می‌گیرد، روابط عمومی الکترونیک را زائیده انقلاب اطلاعات می‌دانند و در واقع اگر تحول الکترونیک رخ نمی‌داد، روابط عمومی الکترونیک نیز مطرح نمی‌شد. روابط عمومی الکترونیک را از نیازهای جامعه اطلاعاتی امروزی به شمار می‌آورند. از جمله مکان‌هائی که مجهز به روابط عمومی الکترونیک است و پاسخگوئی مخاطبان فراوانی نیز است، روابط عمومی‌های دو بخش علمی‌کشور یعنی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علامه طباطبائی است، محقق در پی دست یابی به تفاوت‌های موجود در عملکرد روابط عمومی الکترونیک این دو واحد علمی به پیمایش با ابزار پرسشنامه با میزان اعتبار 800. با روش تمام شمار پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق، پرسنل واحد روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی (25 نفر) و پرسنل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و دفتر آزمون (70 نفر) است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، تفاوت در میان عملکرد این بخش وجود دارد و میان میزان تحصیلات، امکانات مورد استفاده، استفاده از پیشنهادهای مخاطبان، نحوه اطلاع رسانی، کیفیت وب سایت‌های این دو بخش و عملکردشان رابطه معنادار وجود دارد. همچنین علاوه بر تفاوت، مشابهت‌ها میان عملکرد این دو واحد روابط عمومی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study and practice of public relations letter Organization of Islamic Azad University of Allameh Tabatabai University

نویسندگان [English]

  • MohammaReza Rasuli 1
  • AliAsghar Kiya 2
  • hamid salimi 3
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of News
2 Assistant Professor Allameh Tabatabai University, Social Communication Sciences, Director of Journalism Department, Allameh Tabatabai University
3 Master of Science in Social Communication - Public Relations
چکیده [English]

PR electronics with the latest communication technology to its best advantage in their communication tasks PR electronics know to be due to the information revolution and the electronic revolution would not have happened if, PR electronics was not raised. PR electronics will consider the needs of today's information society Among the places with plenty of PR electronics and the audience is responding, Two of the country's public relations department of the Central Organization of the Islamic Azad University and Allameh Tabatabai University, Researcher in achieving the differences in academic performance electronic public relations the two units questionnaire survey with 800 credits. All are dealt with.
The findings show, there is a difference between the performance of this sector and the level of education, facilities usedUsing audience suggestions, giving information, website quality and performance of these two sectors there is a significant relationship. In addition to the differences, similarities exist between the performance of public relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PR
  • Central Organization of the Islamic Azad University
  • and Allameh Tabatabai University