جوانان و شبکه‌های ماهواره‌ای " بررسی میزان، نوع شبکه، برنامه و انگیزه استفاده جوانان از شبکه‌های ماهواره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه و عضو هیات علمی ارتباطات اجتماعی دانشگاه سوره

چکیده

این مقاله درصدد بررسی میزان استفاده، نوع شبکه، برنامه و انگیزه استفاده جوانان شهر اندیشه از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان خارج از کشور و رابطه بین میزان استفاده و انگیزه آنان است. با توجه به موضوع چارچوب نظری این پژوهش براساس نظریه استفاده و رضامندی تدوین‌شده است.
این پژوهش از نوع توصیفی ـ استنباطی و روش آن پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش جوانان 15-29 سال شهر جدید اندیشه (واقع در غرب استان تهران) است که بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، 56 هزار و 760 نفر هستند. حجم نمونه این پژوهش از طریق فرمول کوکران 382 نفر بوده است. روش نمونه‌گیری این پژوهش ترکیبی (نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب با حجم جامعه و نمونه‌گیری اتفاقی) است. گردآوری اطلاعات این پژوهش از دو تکنیک مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی و تکنیک پرسشنامه او پردازش دادهها به وسیله نرم افزار SSPS انجام شده است.
یافته‌ها نشان می‌دهد که 8/68 درصد از ماهواره استفاده می‌کنند. در بین استفاده‌کنندگان میزان استفاده در حد متوسط و میانگین استفاده 2 ساعت و 40 دقیقه است و بیشتر شب‌ها و به همراه خانواده از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند، بیشترین شبکه مورد استفاده GEM و Manoto است، بیشترین برنامه مورد استفاده علمی و فیلم و سریال و مهم‌ترین انگیزه استفاده انگیزه عاطفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Youth and satellite networks (Investigating the amount, type of network, program and motivation of young people to use satellite networks)

نویسنده [English]

  • Yousef Khojir
Head of Department and Faculty Member of Social Communication, Soura University
چکیده [English]

This article attempts to investigate the use, type of network, program and motivation of using Andishe city youth from foreign Persian language satellite networks and the relationship between their use and motivation. Regarding the subject of the theoretical framework, this research is based on the theory of use and gratification.
This research is descriptive and inferential and its method is survey. The statistical population of this study is young people aged 15-29 years old,   Andishe city that number is 56,760. The sample size of this study was 382 by the Cochran formula.The sampling method of this research is combined (cluster sampling proportional to community size and accident sampling).
 
Findings show that 68.8% of the satellites are used. The use rate is moderate and the average usage is 2 hours and 40 minutes. The largest network used by GEM and Manoto. The most used program is science and film and serial and the most important motive is the use of emotional motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Media
  • Satellite networks
  • usage
  • Program Content
  • Motivation