نقش امنیت افزای مطبوعات در جوامع چندقومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی (گرایش مطالعات ایران) وعضو هیات علمی دانشگاه هنراصفهان

چکیده

به دلایل ساختاری، در اکثر دوران تاریخی، کشور ایران با دولت‌های مقتدر، متمرکز و خودکامه و به عبارت دیگر دولت حداکثر، رو به رو بوده است و این دولت‌ها نیز با پیگیری برنامه‌هایی، نه تنها افزایش ضریب امنیتی را باعث نشده‌اند بلکه کشور را نیز از دستیابی به توسعه درون‌زا بازداشته‌اند.
از آنجا که بدون مشارکت در زندگی جمعی، تحقق اهداف بلندی چون توسعه و امنیت اساسا ممکن نیست، بنابراین کارکرد اصلی نهادهای پرمخاطبی چون رسانه‌های جمعی، کمک به شکل‌گیری علایق جمعی، احساس برخورداری از قدرت و توانایی اصلاح و تغییر مناسبات اجتماعی و عادلانه کردن و تفاهمی کردن این مناسبات با هدف افزایش سطح قاعده امنیتی است.
دراین بین مطبوعات با ایفای کارکرد آموزشی خاص خود قادر به تبیین این مهم برای دولت‌ها هستند که می‌توان بعضی از اختیارات و مسئولیت‌های شهروندان را بر عهده گروه‌های خودگردان منتخب آنها گذاشت، بدون آنکه اقتدار اساسی دولت دچار آسیب شود. برای دولت‌ها باید روشن شود که افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان در قالب گروه‌های حرفه‌ای و انجمن‌های داوطلبانه ضرورتا در تقابل با سیاست دولت‌ها نیست. این گروه‌ها نه تنها در تقابل یا مخالفت با آن گروه اجتماعی که قدرت حاکم به آن سپرده شده و به طور اخص دولت خوانده می‌شود نیستند، بلکه دولت فقط وقتی می‌تواند وجود داشته باشد که این گروه‌ها وجود داشته باشند، بدون گروه‌های ثانوی اقتدار سیاسی هم وجود ندارد.
دراین راستا مطبوعات محلی چونان یکی از پشتوانه‌ها و ابزارهای توسعه فرهنگی، قادر به ایفای نقش بسزائی هستند. این نشریات با پرکردن خلأهای اطلاعاتی مطبوعات مرکزی را در امر اطلاع‌رسانی، با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور از نظر طرح اطلاعات محلی و پرداختن به فرهنگ و تاریخ نواحی مختلف، چهره‌ها و شخصیت‌های برجسته و یا برطرف کردن نواقص و کاستی‌های موجود، می‌توانند به رشد و تعالی فرهنگی مطبوعات کشور کمک کنند. ازسوی دیگر، مطبوعات محلی می‌توانند با بازتاب توانمندی‌های منطقه درکنار نارسائی‌های موجود، اعتماد مردم محلی را تقویت نموده و از این رهگذر حس همبستگی را در بین مردم آن منطقه جهت حل مشکلات برانگیزندو با تقویت انسجام اجتماعی در میان آنها باعث شکل‌گیری زیربنای محکمی جهت توسعه همه جانبه منطقه شوند. این مطبوعات علاوه بر ترویج مسائل فرهنگی باعث سودآوری‌های اقتصادی در منطقه نیز شده و موجبات اشتغال عده‌ای از افراد مستعد را فراهم آورده و همچنین می‌توانند با تحت پوشش قرار دادن بخش‌های مختلف یک استان و جمع‌آوری و ارسال اخبار و اطلاعات متفاوت، موجب مطرح شدن مسائل این مناطق در سطح کشور شده و با اقدام به هنگام مسئولان کشوری، از امنیتی شدن مسائل سیاسی و اجتماعی جلوگیری کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of press icreasing security in multi ethnicity

نویسنده [English]

  • Mojtaba attarzadeh
Associate Professor of Political Science (majoring in Iranian Studies) and faculty member of Isfahan University of Arts
چکیده [English]

The structural reasons, for most of history, the country with the governments of powerful, centralized and authoritarian, in other words a majority government, faced with this government to pursue programs not only increase the security would have been, but the country's have stopped short of endogenous development.
Because without participation in public life, achieving the goals of the looming because of security basically is not possible, so the main function of institutions high demand by audiences such as the mass media, contribute to the formation of collective interest, a sense of having the power and ability to reform and change the social relations and fair to and understanding of these relations is to increase the level of security rule.
The government should be clear that increased citizen participation in professional groups and voluntary associations is not necessarily at odds with government policy. These groups not only in opposition or opposition to the social group the dominant power in the deposit and in particular the government called not, but the government can only exist that such groups exist, no groups of secondary political authority exists does not have.
In this regard, the local press as one of the cultural background and development tools, are able to play an important role. These issues by filling gaps Information press center of the information, given the extent of the US in terms of project local information and addressing the culture and history of different regions, personalities featured or remove the defects and shortcomings of existing, can growth and cultural excellence press the country. On the other hand, local press could reflect the capabilities of the region, along with gaps, trust local people to strengthen and thereby a sense of solidarity among the peoples of the region to solve problems, stimulate and strengthen social cohesion among them led to the formation of a solid foundation for comprehensive development of the region. This press in addition to promoting cultural benefits into economic region, leading to the employment of a number of talented people to create and able to cover different parts of the province and collect and send news and information differently, causing the issues the regions in the country and to the authorities of the country, security issues prevent political and social.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Press
  • National Power
  • ethnicity
  • mental security
  • consensus