شخصیت فرامدرن در ‌‌بازی‌های دیجیتال با تأکید بر مؤلفه‌های هویت و جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری ارتباطات، گروه ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشجوی دکتری ارتباطات، گروه ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

شخصیت یا کاراکتر در ‌‌بازی‌های دیجیتال، هسته اصلی پیش‌برد رویدادها و چالش‌ها در بازی محسوب می‌شود. وجود شخصیت‌های متنوع همراه با هویت‌ها و جنسیت‌های تغییرپذیر می‌تواند در انتخاب و ادامه بازی مؤثر واقع شود. این شخصیت‌ها با ویژگی‌های خاصی که در طراحی بازی برای آن‌ها در نظر گرفته شده قادر به بازسازی خود خواهند بود. از طرفی این بازسازی به گونه‌ای است که عناصر هویتی و جنسیتی مرتبط با کاراکترها به گونه‌ای متفاوت از دنیای واقعی به تصویر کشیده شده و تغییر می‌یابند. این تفاوت‌ها بین دنیای بازی و جهان خارج بازی هم بر شخصیت‌پردازی و تحلیل ‌‌بازی‌ها و هم بر ارتباط کاربر با کاراکترها اثرگذار خواهد بود. در این مقاله سعی نویسندگان بر آن است تا ویژگی‌های هویتی و جنسیتی فرامدرن را در شخصیت‌های بازی تحلیل کرده و روند پردازش شخصیت‌ها در بازی و چگونگی تغییرپذیری ساختار کاراکتر در بازی را شناسایی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postmodern character in Digital games With emphasis on Gender and Identity components

نویسندگان [English]

  • akbar nasrollahi 1
  • mona asadiyan 2
  • farzaneh sharifi 3
1 Assistant Professor of Social Communication Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Ph.D. Candidate, Communication Sciences Department, School of Human Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Candidate, Communication Sciences Department, School of Human Sciences, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Character in digital games is the main core promoter of events and challenges in games. The existence of various characters with flexible identities and genders can be effective in selecting and continuing the game. These characters with specific characteristics which are intended in the design of the game, would be able to regenerate theirselves. However, this reconstruction differs from the real world which  the identity and gender elements of the characters portray and change differently in the game world. The differences between the game world and the real world will be effective on the character building, Game analysis and even on the user interaction with the characters. In this paper, the authors try to analyse the characteristics of postmodern identity and gender of the game characters and identify the process of character building with flexibility of character structure in the game.

کلیدواژه‌ها [English]

  • character building
  • Digital games
  • identity
  • Gender
  • postmodernity