رابطه کار با بازیهای رایانه‌ای و سازگاری (آموزشی، عاطفی و اجتماعی) در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمان

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر، رابطه کار با بازی‌های رایانه‌ای و سازگاری (آموزشی، عاطفی و اجتماعی) در نوجوانانبود.نوع پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود که 200 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی، پایه اول و دوم در آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند، با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه سازگاری نوجوانانبود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف‌ معیار) و آمار استنباطی (همبستگی و رگرسیون) استفاده شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که:
تأثیر کار با بازی‌های رایانه‌ای بر سازگاری اجتماعی هر چند مثبت است ولی تأثیرگذاری آن کم بوده و از نظر آماری معنادار نیست (005/0p>).
بین کار با بازی‌های رایانه‌ای و سازگاری آموزشی ارتباط منفی وجود دارد ولی از نظر آماری معنادار نیست (005/0p>).
بین کار با بازی‌های رایانه‌ای و سازگاری عاطفی ارتباط منفی وجود دارد ولی از نظر آماری معنادار نیست (005/0p>).
نتایج تحقیق رابطه معنا داری را بین استفاده از فن‌آوریهای نوین و سازگاری دانش‌آموزان آشکار نکرد. و با توجه به منفی بودن جهت رابطه متغیرهای میزان سازگاری و کار با بازی‌های رایانه‌ای می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش مدت زمان استفاده از این بازی‌ها شاهد کاهش سازگاری دانش‌آموزان خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship playing with computer games and adjustment (educational, emotional and social) among adolescents

نویسندگان [English]

  • Rashen abdollahi 1
  • Fatemeh akhlaghi yazdi nejad 2
  • Mpzhgan bani asadi 3
1 Faculty of Amin University of Law Enforcement Sciences
2 Master of Clinical Psychology, Allameh Tabatabai University
3 Master of General Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Kerman
چکیده [English]

The overall objective of this study was " the relationship playing with computer games and adjustment (educational, emotional and social) among adolescents ".
Based on research project correlation form, 200 high school senior female and male students in district of Tehran were selected by Cluster random sampling. Tools for implementation of this research were: Researcher made Questionnaire and Adjustment Inventory for high School Students.  In order to analysis of data, description statistics (average and standard deviation) and inferential statistics (correlation and regression) were used.
Results show that:  
1.The effect of  social adjustment on playing  computer games was positive but with low impact and also was not significant (p>0.005).
2.There was negative relationship between adjustment educational and playing computer games, but it was not statically significant (p>0.005).
3.There was negative relationship between adjustment emotional and playing computer games, but it was not statically significant (p>0.005).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Games
  • adjustment educational
  • Adolescent