الگویابی مطالعه تعامل انتخابات و رسانه در جمهوری اسلامی ایران (با تأکید پوشش اخبار انتخابات ریاست جمهوری در صدا وسیما)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

مطالعه تعامل نظام سیاسی با نظام رسانه‌ای در ایران از جمله موضوعاتی است که با وجود اهمیت بالای آن در تبیین فرایندهای تعاملی متأثر از این دو حوزه؛ دچار ضعف مطالعاتی و ادبیاتی است. ضروت انجام مطالعات در این حوزه زمانی دوچندان می‌شود که در نظر بگیریم امروزه به واسطه افزایش نقش رسانه‌ها در فرایند سیاسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی، دستیابی به فهم و تبیینی دقیق هم از فرایند و هم از پدیده‌های سیاسی بدون در نظر گرفتن نقش رسانه‌ها، فهمی ناقص و تبیینی ناکامل خواهد بود. پدیده انتخابات (به مثابه بخشی از فرایند‌های نظام سیاسی) در ایران، ازجمله بسترهایی است که به واسطه فراهم‌سازی زمینه‌ای مناسب برای نقش آفرینی رسانه‌ها (به عنوان اصلی‌ترین مؤلفه نظام رسانه‌ای کشور) چگونگی و سازوکار تعاملی این دو حوزه را به روشن‌ترین وجه نمایان می‌سازد. با وجودیکه چنین بزنگاه‌هایی مکرر در ایران رخ می‌دهد (ایران یکی از پرانتخابات‌ترین کشورهای جهان است) اما از این نظر، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. از این رو در مقاله حاضر تلاش می‌شود تا با تمرکز بر این بستر تعاملی، بتوان به درکی بهتر از سازوکار آن دست یافت. سؤال اصلی مقاله آن است که "تعامل رسانه‌ها با پدیده انتخابات در جمهوری اسلامی ایران از چه الگویی پیروی می‌کند و این الگو چه سازوکاری دارد؟ " به عبارتی آیا می‌توان در مقاطع انتخاباتی با بررسی رابطه این دو، به الگویی مشخص و تبیین کننده از تعامل آنها دست‌یافت؟ فرضیه‌ای نیز که در این مقاله به آزمون گذاشته می‌شود این است که "به نظر می‌رسد نحوه عملکرد رسانه در تعامل با پدیده انتخابات، تا حد زیادی متأثر از نظام سیاسی و عوامل وابسته به آن است ". برای پاسخ به پرسش اصلی، مقاله از روش اسنادی برای گردآوری داده‌ها و از رویکرد توصیفی – تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بهره خواهد گرفت. دستیابی و معرفی مدلی اولیه تحت عنوان " مدل تولید محتوا در رسانه‌های خبری، که بیانگر چگونگی و سازوکار تأثیرگذاری مؤلفه‌های نظام سیاسی بر نحوه بازنمایی پدیده انتخابات در رسانه ملی است، مهمترین یافته این مقاله خواهد بود.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political System and Media system Interactoin in Islamic Republic if Iran A Model for studying Presidential Elections News Coverage by IRIBNEWS

نویسنده [English]

  • Mohammad babaei
Kharazmi University - Political Science Assistant Professor
چکیده [English]

Increasing the role of media in politics and then in political process in recent decades, may affects not only the nature of the politics but also the kind and the role of the political actors. Interaction between politics and media spacially in Iran  is a main topics that despite its  significance in understanding iran politics, there is a lack of the relevant studies and literature. Elections phenomenon (as part of the political system process) in Iran, is at  our focus for its interaction to media (IRIBNEWS).the main question we are going to answer is: “is there a certain model for explain the relations between Presidential Elections and IRIBNEWS?”. Hence, this paper attempts to answer the question by using documents methods for collecting data and descriptive - analysis approach will be used to analyze them. The Content Production Model(CPM) is the main findings of the paper that we think would be a suitabl way to explain how the Media – Elections mutual mechanism is in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political system
  • the media
  • Presidential elections
  • IRIBNEWS
  • content production model