ممیزات حقوق مؤلف در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

  تردیدی نیست که حمایت از کپی‌رایت به خصوص در فضای رو به رشد مجازی نه تنها موجب حفظ حقوق مؤلف خواهد شد، بلکه تأثیر چشمگیری در جذب سرمایه گذاری خارجی، نوآوری و به اشتراک‌گذاری آثار به عنوان عواملی مؤثر در رشد و توسعه کشور خواهد داشت. با ورود آثار فضای فیزیکی به فضای مجازی، حقوق مادی و معنوی تعریف شده برای مؤلف در فضای فیزیکی به فضای مجازی تعمیم یافته است؛ با وجود این، ماهیت خاص فضای مجازی و ظهور آثار جدید در این فضا باعث گردیده که گستره حقوق مؤلف دستخوش تغییراتی شود. برای مثال در اتحادیه اروپا حق تکثیر، شمول گسترده‌تری یافته و تکثیر موقت را نیز در بر می‌گیرد و یا قانون آمریکا حق اجرای عمومی را محدود به آثار صوتی ضبط شده می‌نماید. حقوق معنوی مؤلف نیز در برخی نظام‌های حقوقی مانند ایران به صورت عام و در برخی دیگر مانند آمریکا فارغ از فضای فیزیکی یا مجازی به صورت خاص و صرفاً برای پدیدآورندگان آثار هنرهای تجسمی شناسایی شده‌است. استثنائات فضای مجازی نیز مشابه فضای فیزیکی است، اما حق تکثیر موقت یا ذخیره‌سازی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از فرایند استفاده از اثر در فضای مجازی، به حوزه استثنائات حق مؤلف اضافه شده‌است. در پژوهش حاضر موضوع حقوق مادی و معنوی مؤلف در فضای مجازی و تمایز آن با فضای فیزیکی در سه حوزه قضایی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Copyright Distinctions in Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Mirshamsi 1
  • Fatemeh Mehdibarzi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University
2 Master of Intellectual Property Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

It is obvious that protecting copyright, in particular in the improving cyberspace not only protects authors’ rights but also remains an outstanding impact on absorbing foreign investment as well as encouraging innovation and knowledge share as the effective factors in the growth and development of each country. Migration of the physical works into the digital space has generalized the definition of economic and moral rights in cyberspace; however, the nature of cyberspace together with the emergence of the digital works has made some changes in the scope of copyright. European Union, for example, has extended the scope of the right of reproduction by temporary reproduction or cashing while the United States has limited the scope of the right of communication to the public by only allocating it to sound recordings. The moral rights, on the other hand, are generally allocated to all works in some legal systems (e.g. Iran) or to some specific works such as visual arts in some others (e.g. the United States).
There are similar approaches towards copyright limitations and exceptions in cyberspace and physical space; however, the scope of limitations is expanded by the right of temporary reproduction as the indispensable part of using works in cyberspace. This article has reviewed the author’s economic and moral rights in cyberspace and physical space by comparing and contrasting the said rights in the jurisdiction of Iran, the United States and the European Union.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property
  • Author’s Rights
  • Economic Rights
  • Moral Rights
  • Cyberspace
  • Physical Spac