بررسی رابطه فرهنگ سازی رسانه ملی با فرایند توسعه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری.

2 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ،تهران،ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش  شناسایی عملکرد رسانه ملی و رابطه آن  با  فرایند توسعه در ابعاد سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر  شامل دانشجویان رشته مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی  وپیام نور  در  مقطع تحصیلات تکمیلی می باشد که 150 می باشد که 100 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده  شد.نتایج پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازی رسانه ملی با فرایند توسعه سیاسی در ایران رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین فرهنگ سازی  رسانه ملی  با  فرایند توسعه اقتصادی در ایران رابطه معنادار وجود دارد اما بین فرهنگ سازی  رسانه ملی  با  فرایند توسعه فرهنگی در ایران رابطه معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the relation between role of IRIB in culture and the development process in Iran

نویسندگان [English]

  • Fateme Hashemzadeh 1
  • Narjes Ebadati 2
1 Faculty member of Cultural Studies and Social Communication Department, Islamic Azad University, Sari Branch
2 PhD Student in Media Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to identify the IRIB and its relationship with political, cultural and economic development process. The study population consisted of students of media management field in Islamic Azad University  and payam nor university at the supplementary level. 100 people by using Cochran formula and random sampling were selected. In this study, a self-made questionnaire was used to collect the data. The results showed there is a significant relationship between  role of IRIB in culture and political development in Iran, as well as a significant relationship between role of IRIB in culture with economic development process in Iran. but there is no significant relationship between role of IRIB in culture with the process of cultural development in Iran,.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRIB
  • Development
  • Political Development
  • cultural development
  • Economic Development